Larko peegel

Archive for the ‘rootsi’ Category

Soovitan kõigile, kellele see vähegi võima‎lik, täna õhtul kl. 21.00 vaadata Soome telekanalilt YLE Teema järjekordset osa dokumentaalsarjast Kansankodin kuokkavieraat (Rahvakodu kondvõõrad). Jutt käib soomlasest sisserändajate eluolust Rootsis ajaloolises perspektiivis ja täna on luubi all võõras keelekeskkonnas elamine. Nii mõnigi soomlane pidi oma lapsi igapäevaelus tõlkijatena kasutama.

Otsene seos Eestiga muidugi puudub, sest soomlaste sisserännet Rootsi ei saa kuidagi ajalooliselt võrrelda siin elavate “muulastega”. Üksikisiku tasandil on siiski võimalik aimu saada,  mida tähendab  elamine keskkonnas, kus oma igapäevseid asju emakeeles ajada ei saa.

Ise pidin 1980nendate alguses nii mõndagi rootsisoomlasest perekonda aitama, et vanemad oleksid pääsenud näiteks oma raha- ja tervisemuredes laste vahendusel abi otsimast. Annab hoopis teise perspektiivi lõimumisele, keele- ja rahvuspoliitikale ning seonduvatele teemadele kui ametlikust mantrast on võimalik ammendada. Inimesed ikkagi on keelele ja rahvusele vaatamata igal pool omavahel põhiliselt sarnased.

Kui ma Pirate Bay kohtuprotsessi otsast lõpuni veebistriimingus kuulasin, ei tulnud mul pähegi, et kohut juhatanud kohtunik Tomas Norström võiks erapoolik olla. Vastupidi jäi temast erapooletu ja asjalik mulje. Ta kuulas mõlema poole argumendid võrdselt ära ja langetas tasakaalustatud otsuseid protseduurilistes küsimustes.

Nüüd tuleb siiski välja, et Norström mitmes autoriõiguste lobi huviorganisatsioonis aktiivselt tegutseb olles mõnes isegi juhatuse liige. Norströmi enese sõnul seal huvide konflikti ei ole. Seda kummalisem aga, et ta enne protsessi avaldas selle üle muret, et üheks protsessi vandekohtunikuks kavandatud Lennart Westman on Rootsi heliloojate liidu liige. Westman ise otsustas pärast nõupidamist Norströmiga end protsessilt tagandada.

Kõlab üsna kummaline, et kohtunik teadvustab võimaliku huvide konflikti vandekohtuniku, kuid mitte ise enese suhtes. Seda enam veel, et Norströmi autoriõigustealane aktiivsus paistab Westmani omast tunduvalt suurem olevat. Et tegemist on suurt rahvusvahelist tähelepanu pälviva protsessiga, tulnuks kohtu koosseisus igasugusele erapoolikuse haisulegi juba eelnevalt reageerida ja vastavad järeldused teha.

Ei tea kas uus protsess esimese astme kohtus siiski midagi muudab. Samad tõendid ja argumendid edastataks uues koosseisus kohtule aga kas otsus võib väga teistsugune olla? Järsku oleks parem ikkagi protsessi teise astme kohtus jätkata, mille koosseis on esimese astme kohtust erinev.

Kuulujutud ringlevad vahetult enne The Pirate Bay kohtuotsuse väljakuulutamist. Tund enne otsuse avalikustamist säuksus üks neljast süüalusest Peter S Kolmisoppi, et eile kohtumajast laekunud usaldusväärsetel andmetel olevat TPB kaotanud. See teave levib loetud minutit enne saladuskatte eemaldamist Twitteris kulupõlengu kiirusel.

Seesinane sissekanne täiendub nii pea kui mul midagi teada.

Edit: Rootsi Televisioon teatab, et kohtuotsus on siiski õigeksmõistev. Jään ootama täpsemaid andmeid.

Edit: Rootsi Raadio jälle on seisukohal, et otsus on süüdimõistev. Uskumatu naljanumber!

Edit: Nüüd kostab juba Rootsi Raadio striiming. Kohtualused on tõesti süüdi mõistetud ja karistuseks on üheaastane vangistus. Kaitsjad lubavad otsuse edasi kaevata.

Edit: Kuradi striiming katkes, mis pole ise eneses suur üllatus kuna seda ohtralt jälgitakse. Nii palju on kindel, et TPB on kaotanud ja karistuseks on üheaastane vangistus. Loodan striimi taastumist, kuid jälgin sündmusi igatahes nii hästi kui võimalik.

Edit: Striim on taastumas ja pressikonverents kohe-kohe algamas.

Edit: Kohtunik Thomas Nordtröm ja kaks teist kohtunikku alustavad konverentsi. Kohtuniku sõnul on autoriõiguste kuritegelikus rikkumises objektiivselt süüdi faile jagavad kasutajad. Kohtualused on rikkumisele kaasa aitanud teades et failijagamine puudutab autoriõigustega kaitstud materjali. Süüalused on tegutsenud grupiviisiliselt. Otsingufunktsiooni arenenud ülesehitus ja träkker tõestavad kohtu arvates, et teguviis on sihilik ja mahukas.  Kahjuhüvitist mõistab kohus nõutud 100 miljoni Rootsi krooni asemel 30 miljonit. Kohus on langetanud oma otsuse ühehääleliselt.

Edit: Kohus põhjendab vanglakaristust sellega et süüteoga on põhjustatud tunduvat kahju ja grupiviisiline tegevus tõestab sihilikkust.

Edit: Kohus põhjendab kahjutasunõude kärpimist sellega, et ise nõue oli algusest peale arvestuslik ja lisaks ei saa kohus täies mahus nõustuda arvestusmetoodiga.

Edit: Pressikonverents hakab juba segaseks minema, mistõttu lõpetan otserefrereerimise kell 12.30. Täpsemad andmed leiate ehk alati valvsast peavoolumeediast. Minu poolt kõik.

Täna kell 12 siinse aja järgi avalikustab Stockholmi kohus oma otsuse The Pirate Bay kriminaalasjas. Kuivõrd tegemist on kogu Interneti arengu seisukohalt ülimalt olulise sündmusega, katsun otsuse ja selle põhjenduste kohta võimalikult kiirelt täpseid andmeid saada. Seni kinnitamata andmetel peaksid kohtunik ja vandekohtunikud pärast otsuse avalikustamist pressikonverentsil esinema. Edit: Pressikonverents kohtumajast algab kell 12.15 ja kavatsen otsestriimingut sealt Rootsi Raadio vahendusel kuulata./Edit

TPB pressiesindaja ja üks kohtualustest Peter Sunde rääkis ajalehele SvD, et failijagamine jääb igaveseks kohtuotsusest sõltumata. Sunde sõnul jäi talle mulje, et kohtunik kuulas süüaluste argumente hoolikalt, mistõttu on ta tänase otsuse suhtes optimistlikult häälestatud.

Meeldetuletuseks olgu öeldud, et mu kohtuistungite reaalaegne kajastus on tervikuna ühel leheküljel.

Edit: Ise otsuse kohta täpsemalt siin

Täna on Stockholmis aset leidva the Pirate Bay kohtuprotsessi kümnes ja eeldatavalt viimane päev. Sõna saavad kohtualuste Fredrik Neij, Gottfried Swartholmi, Peter Sunde ja Carl Lundströmi kaitsjad. Väga suure tõenäolisusega lükatakse süüdistused ning kahjutasunõuded tagasi.

Rootsi Televisiooni audiostriim lives asub siin. Twitteris käib elav arutelu peamiselt inglise keeles ja on sildistatud #spectrial.

Nagu senigi täiendan sissekannet kohe kui midagi huvitavat toimub.

Edit: Fredrik Neij advokaat Nilsson alustab viidates prokuröri eilsele ütlusele, et ise tehnoloogia pole kohtualuselks. Seda arvamust Nilsson ei jaga. Väidetava kuriteo kirjelduses on kättesaadavusele kaasaaitamist kirjeldatud just selliselt kui torrent tehnoloogiat harilikult kasutatakse.

Internetis peab kaasa aitamise künnis olema kõrgem, sest kogu Internet põhineb vastastikusele viitamisele.

Nilsson küsib, mida konkreetset on Fredrik Neij teinud et teda tahtlikus kaasaaitamises süüdistatakse. Neij on tehnik, keda ei huvita jaetavad failid vaid saidi tehniline ülesehitus.

Edit: Nilsson lükab tagasi prokuröri eilse väite, et kohtualused oleksid võtnud omaks, et autoriõigustega kaitstud teoseid oleks kasutatud kommertslikel eesmärkidel. Reklaamimüügiga on tegevust rahastatud.

Edit: Pirate Bays tegutseb suur hulk aktiivseid inimesi, kellel on Piraatlahe tegevuse ja selle eesmärkide kohta erinevaid arvamusi. Pirate Bay aga pole see, mida selle kohta keegi üksik kasutaja või aktivist või isegi prokurör ja plaadifirma juhataja väidab. Kriminaalasja raames ei tohi TPBt hinnata selliste ütluste alusel vaid tuleb piirduda iga kobnkreetse isiku tõestatud tegudele.

Ise tegevus on seaduslik. TPB on avatud veebisait, mille sisu otsustavad kasutajad, mitte Fredrik Neij. Torrendid viitavad paratamatult osaliselt autoriõigustealusele materjalile, kuid see pole TPB probleem vaid kogu Interneti oma. Kättesaadavaks ei tee ühtegi teost TPB vaid kasutajad. Prokuröri tõendimnaterjalist selgub, et teosed, kuhu torrendid viitavad, ei asu TPBs vaid kasutajate arvutites. TPB on kõigest passiivne otsinguteenus. TPB ei lisa ega muuda midagi torrentfailides.

Edit: Kuriteo koosseisu pole selles, et kellelgi TPBs tegutseval on autoriõguste valdajate jaoks ebameelidivaid arvamusi autoriõiguste kohta. Poliitilise arvamuse avaldamine on ühiskonnas lubatud. Ka saidi nimest ei piisa tõendiks, et selle eesmärk oleks süüdistuses väidetud seaduse rikkumine.

Kõike tehnoloogiat võib kasutada nii seaduslikult kui ebaseaduslikult. Kui Fredrik Neijt karistatakse tema tegevuse eest, on see just tehnoloogia ebaseadustamibe.

Nilsson rõhutab, et e-kommertsi eurodirektiiv välistab e-teenuse vahendaja vastutuse vahendatava materjali sisu eest.

Juhul kui kohus peaks arvama, et Neij on milleski süüdi, tuleb kohtul siiski lähtuda sellest, et Neij pole olnud teadlik süüdistuses nimetatud konkreetse failide sisust ega sellest, millistele teostele need viitavad.

Nilsson juhib tähelepanu, et TPB träkkerit võib kasutada ka juhul kui torrent TPBs ei asu. Torrendi üleslaadijal ei pruugi olla teoseksemplari, millele torrent viitab. Torrendi üleslaadimise alusel ei saa järeldada, et teos oleks samal hetkel kättesaadavaks tehtud. Ekraanipaukude alusel ei saa järeldada, et just TPB träkkerit oleks kasutatud teose kättesaadavaks tegemisel.

Edit: Nilssoni arvates pole tõestatud, et just Fredrik Neij oleks aitanud konkreetsete süüdistuses täpsustatud failide üleslaadimisel. Üleslaadija võib koguni asuda õigusruumis, kus kättesaadavaks tegemine on seaduslik. Kaasa aitamise arutamisel tuleb muidugi arvestada Rootsi seadust kui kaasa aitamine Rootsis aset leiab. Antud juhul aga pole kaasa aitamist tõestatud.

Hagijad pole esitanud ühtegi sõltumatut uuringut, mille alusel nende kahjutasunõue on arvutatud. Plaadifirmade ja filmitootjate esitatud uuringud pole erapooletud ja sõltumatud vaid asjaosaliste endi huvidest lähtudes koostatud.

Edit: Kohus võtab 10-minutilise vaheaja, et Gottfried Swartholmi kaitsja saaks enne lõppsõna veel oma kliendiga nõu pidada. Istung jätkub orienteeruvalt kell 10.45.

Edit: Vaheaeg on läbi ja Gottfried Swartholmi kaitsja Samuelsson saab sõna. Keegi siin saalis ei tunne Swartholmit, kuid enamusel on tema kohta arvamusi. Arvamused põhinevad tema eneseväljendamise viisile, kuid tema ütlused ja tehnoloogia kasutamine pole põhjuseks kuriteosüüdistustele.

Samuelsson saab aru kui kohus tehnoloogiat ei jaga, ta ise pole ka sellega hästi kursis, kuid kohtukäimise jooksul on tal õnnestunud sellega tutvuda. Süüdistus aga põhineb tehnoloogia kasutamise tagajärgedele.

Kui Swartholm aastal 2003 oma koduarvutil TPB püstitas, oli see kindlasti puhas hobitegevus.

Samuelsson tahaks näha, millele põhineb süüdistajate väide, et enamus TPB torrentide viidatud teostest oleksid autoriõigustega kaitstud. Seda pole ammendavalt uuritud ja seda polegi võimalik ammendavalt uurida.

Edit: Samuelsson asetab küsimärgi alla mitmed üksikasjad Ifpi ja teiste hagijate viidatud tunnistustes. Kõik alla laetud failid pole kindlasti isegi TPB träkkeri vahendusel kätte saadud.

Prokurör on tugevalt liialdanud reklaamimüügist laekuvat sissetulekut. Reklaamibännerite arv on kordades reaalsest suurem, kuna arvesse on läinud mitmel korral ühe ja sama bänneri esinemine mitmel erineval leheküljel. Raamatupidamist pole korralikult analüseeritud.

Edit: TPB saidil pole üldse kirjas ühtegi ülekutset failijagamisele. Süüdistuses on viidatud saidil olnud tekstile, kus palutakse kasutajal olla sellest teadlik, mida ta alla laeb. Kuidas kohus tahab seda tõlgenda? Kas üleskutse failijagamisele?

Prokurör väitis eile, et TPBle ei saa kohandada e-teenuse eurodirektiivi, kuna TPB enda väitel midagi ei vahenda. Samuelsson aga väidab, et TPB indekseerib ja seega tuleb direktiivi kohandada. Vaidlus seisdneb selles, millist antud direktiivi kohandamiseks vastu võetud e-kaubanduse seaduse paragrahvi tuleb kohandada. Samuelssoni arvates täidub paragrahvi 16 kirjeldus, mille kohaselt vahendaja pole andmete ülekandmist algatanud ega vali andmete vastuvõtjat. Sellest tulenevalt ei pea vahendaja andmete sisu eest vastutama.

Edit: TPB keskonnas toimub igapäevselt päringuid ja otsinguid kümnetes miljonites. Adminnidel pole mingit reaalset võimalust olla kursis kas konkreetsete päringute tulemusena jõutakse autorikaitsega kaitstud materjalile või mitte.

Edit: Samuelsson viitab Roger Wallace tunnistusele ja sellele kuidas hagijad teda alatult kohtlesid. Arutades kahjutasunõuet tuleks arvestada Wallace tunnistuse sisule. Karistusnõuet peab Samuelsson liiga karmiks kui kohus peaks tema kliendi milleski süüdi tunnistama.

Enne Peter Sunde kaitsja sõnavõttu võtab kohus jälle 10 minuti vaheaja. Istung jätkub umbes kell 11.30.

Edit: Vaheag on ühel pool ja sõna võtab Peter Sunde advokaat Altin. Ta rõhutab õiglust. Süüalustel peab olema õiglane kohus, mis peab toimuma faktianalüüsist lähtudes. Arutada tuleb tegusid ja nende tagajärgi, mitte isikuomadusi.

Käesolev protsess on väga eriline kas või meedia tähelepanust tulenevalt. Tehnoloogiast ei saa kõrvale vaadata. Alati on tehnoloogia uuendused ühiskonnas vastureaktsiooni esile kutsunud. 1980nendatel näiteks tahtsid mõned poliitikud satelliitantennid seadusega ära keelata, kuna kaabellevis jõudis televiisoriekraanile nii palju jama ja rämpsu. Internetti on samal põhjusel maha materdatud. Isegi raamatukogude vastu on arvamust avaldatud põhjusel, et need raamatute läbimüügile laastavat mõju avaldaksid. Samamoodi loob käesolev kohtuprotsess ajalugu.

Edit: Allalaadimise ja müügitulu kaotamise vahel pole üheselt tuvastatavat suhet. Failijagamise mõju tööstuse sissetulekule pole suudetud vaidlustamatult tõestada. Kohus ei saa tõsiselt võtta asjaosaliste endi väiteid ja arvamusi sissetuleku kaotuse suhtes ja iseäranis pole objektiivselt kinnitatud TPB otsest mõju.

Altin viitab samuti Wallace tunnistusele rõhutades tema kauaegset muusikaala kogemust ja tausta artistina ja loojana. Tema asjatundmus on muljetavaldav. Wallace pole kunagi enne kohut süüalustega kohtunud ega TPBga seotud olnud. Tal pole asjas isiklikke huve, kuid sellegi poolest kinnitab tema tunnistus süüaluste väiteid. On lausa masendav kuidas vastaspool Wallacet maha materdab nimetades teda 30 % professoriks. “Ega keegi ei saa 30 % inimene olla!” “Rünnake argumente ja järeldusi, mitte isikut!”

Edit: Kahjunõude suurust oleks kohtul edastatud argumentide alusel puhtvõimatu õiglaselt hinnata. “Seda te aga õnneks ei peagi hindama, sellest pääsete. Pääsete kahjutasu arutamisest seetõttu et mu klient peaks kuriteos süüdi olema, et selle arutamiseks põhjust oleks. Peter Sunde aga pole milleski süüdi.”

Edit: Prokurör on lugenud ette tegevusvaldkondi, mille eest Peter Sunde TPB juures vastutama peaks. Peter Sunde aga mingit ainuisikulist vastutamist TPB kui avatud keskkonna erinevate valdkondade eest enda peale ei võta. Domeeni ainuomanikud on Fredrik Neij ja Gottfried Swartholm.

Peter Sundele loetakse süüks TPB saidi kujundamist. Sait aga oli juba kujundatud kui Peter Sunde seal tegutsema hakas. Prokurör pole milleski konkreetses suutnud tõestada, et Peter Sunde oleks TPB eest vastutav.

Peter Sunde toetab põhimõtteliselt failijagamist inimeste vahel. See aga on kultuurne ja poliitiline seisukoht, mis ei õigusta väiteid nagu ta oleks ebaseadusliku tegevusega seotud. TPB pressiesindajana tegutsemine pole miski kuritegu. Peter Sunde pole midagi karistatavat teinud, mistõttu teda karistama ei pea ja temale nõutud kahjutasu pole vaja arutadagi.

Edit: Altin viitab arvukatele Ülemkohtu tõlgendustele termini “üle igasuguse kahtluse” kohta. Seda pole üheselt määratletud, ehkki see on igasuguse süüdimõistva kohtuotsuse eelduseks. Peter Sunde aga pole milleski süüdi, ammugi mitte üle igasuguse kahtluse.

Altin tsiteerib ajaleheartiklit, kus öeldakse, et TPB ründamine on sama mõistlik kui oleks arvutid seadusega ära keelata ja nõuda vanamoodse kirjutusmasina kasutamist.

Enne Carl Lundtsrömi kaitsja sõnavõttu võtab kohus viieminutiliuse vaheaja. Vaheaeg algab siinse aja järgi kell 12.08.

Edit: Ega ma selle üle väga ei hämmasta, et välja kuulutatud viieminutiline vaheaeg kümneminutiliseks venis. Isegi ei kurvasta: jõudsin vahepeal tviidid ja meilid lugeda. Viimastele vastamiseni aga jõuan alles pärast istungi lõppu, palun kannatust. 🙂

Viimasena esineb lõppsõnaga Carl Lundtsrömi advokaat. Eilsete hagijate esindajate lõppsõnas ei kõlanud hinnangut TPB seaduslikkuse kohta. Isegi prokurör oli nendega võrreldes objektiivne. Sellegi poolest jäi prokuröril tähelepanuta, et süüdistust pole isikute tegevuse suhtes spetsifiseeritud. See on vormistatud TPB tegevuse kui sellise kohta.

Süüdistuses pole kirjeldatud kuidas TPB torrenttehnoloogiat kasutab vaid kirjeldatud on tehnoloogiat ise eneses. Kohtul tuleb kujundada arvamust selle kohta kas tegevus ise eneses on ebaseaduslik. Kui kohus nii leiab, tuleb arutada, keda sel juhul karistada tuleb. Käesoleva protsessi tulemus mõjutab kogu Euroopa Liidu õigusruumi.

Süüalusena on terve infrastruktuur. Infrastruktuuri võib kasutada seaduslikult otsides ja allalaadides täiesti seaduslikku materjali. Seda võib kasutada ka ebaseaduslikult.

Edit: Kas veebiteenuse ülevalpidamine on ebaseaduslik? Uue tehnoloogia puhul on kerge jätta tähelepanuta, mis on oluline. Ühiskondlikel arvestustel võib jõuda vulgaarretooriliste järeldusteni. Protsessi võiks võrrelda näiteks sellega, et kaevataks Teedeamet sellepärast kohtusse, et maanteeliiklus on ohtlik.

Edit: Ajalehtedes näiteks on avaldatud massaazteenuse kuulutusi, millest osa käib päriselt just massaazi kohta, teised aga millegi muu tegevuse. Keegi pole siiski Dagens Nyheteri kuulutuste avaldamise eest kohtusse kaevanud. Kohtuotsus aga tuleb langetada konkreetsete isikute tegude alusel.

Käesoleva protsessiga seonduvad poliitilised pinged. Kaitsjad pole teadlikult asja poliitilist külge rõhutanud, ent selle eest on hagijad suure osa oma hagist just poliitilistele kirgedele üles ehitanud. Prokuröril aga on ilmselt jäänud tähelepanuta, et infrastruktuuri süüdistamine ei ole õigusriigis vastuvõetav. Nii subjektiivsel kui objektiivsel tasandil on kriminaalõiguse loogikas aspekte, mis takistavad konkreetsete isikute kuriteos süüdistamise õigustastust.

Edit: Selleks et kuriteole kaasa aitamine võiks aset leida, tuleb ise peakuritegu fikseerida. Süüdistuses on 33 konkreetsed üleslaadimist fikseeritud. Prokuröri väitel on süüdistusmaterjalis fikseeritud aeg, millal torrendid TPB saidile ilmusid. Prokurör väidab, et torrentfaili üleslaadimine on kättesaadavaks tegemine. Advokaat edastab rea varasemaid kohtuotsuseid Rootsis ja EL kohtus, kus kättesaadavuse aeg on teisiti fikseeritud.

Üleslaadimiste puhul aga on olulisem, et pole teada kes ja täpselt millal üles laadis, kus ta viibis ja mis eesmärgil ta torrendi üles laadis. Pole isegi teada, kas ta enda arust torrendi just TPB saidile üles laadis. Kaasa aitamine juriidilises mõistes leiaks aset kui kaasa aitaja konkreetsele üleslaadijale konkreetselt nõu annaks ja tema tegevust toetaks. Veebisaidi ülevalhoidmine pole selline konkreetne kuriteo toetamine, kui saidi kasutamine üleüldse kuritegu ongi. Rootsis pole kunagi kedagi kuriteole kaasa aitamises süüdi mõistetud ilma et ta oleks konkreetse kuriteo toimepanijaga ühenduses olnud.

Edit: Advokaat analüseerib pikalt ja põhjalikult kuriteole kaasa aitamise kohtukaasust Göteborgi tänavarahutuste puhul. Seal polnud süüdistuse kuriteokirjelduses kahtlustki, et kirjeldatud tegutsemisviis ei võinud olla selline, et seda saaks millekski seaduslikuks rakendada, ent sellegi poolest ei leidnud süüdistus ülemkohtus toetust.

Advokaat viitab üksikasjalikult tervele reale kuriteole kaasa aitamise süüdistusi. Kokkuvõttes ei saa kaasa aitamises süüdistada kui väidetav kuritegu pannakse toime mitmel pool maailmas ja kaasa aitajal pole selle toimumisest aimugi ja igasugune ühendus kuriteo toimepanija ja väidetava kaasa aitaja vahel puudub.

Edit: Lundströmi advokaat katkestas oma lõppsõna lõunapausi ajaks. Istung jätkub kell 14.

Edit: Loodetavalt on kohtulistel kõhud täis. Vaheaeg on igal juhul läbi ja Lundströmi advokaar asub oma ettekannet jätkama. Ta kordab, et üldise karistusõiguse juures pole midagi, mis kinnitaks, et TPB tegevus oleks ebaseaduslik ja kuriteole kaasa aitamisena käsitletav.

Kaitsja käib läbi teisi kohtukaasuseid autoriõiguste valdkonnas. BT tehnoloogiaga seoses pole üksnes saidi ülevalpidamist autoriõiguste vastasena kuriteguna peetud.

Edit: Sedagi ei saa varema kohtupraktika alusel süüks lugeda, et autorikaitsealune materjal on ehk jäänud maha võtmata. Süüdimõistva kohtuotsuse eelduseks on aktiivne tegevus. Viidatud kohtuotsused pärinevad ajastust enne torrentterhnoloogiat ja enne eurodirektiivi jõustumist.

Edit: Kaitsja viitab eurodirektiividele 29, 32 ja 38. Direktiivides ja nende alusel vastu võetud Rootsi seadustes arvestatakse ka muid faktoreid kui autoriõiguste erihuve. Tähelepanu tuleb pöörata ka info vabale liikumisele.

E-kaubandusdirektiiv näeb seadusega vastuollu minemise tingimuseks ette, et teenusevahendaja peab teadlikult ja aktiivselt koostööd ebaseadusliku materjali levitajaga tegema ja seda ulatuses, mis ületab normaalse vahendusteenuse mahu. Otsinguteenuse ja träkkersaidi ülalpidamine käib e-kaubandusdirektiivi 18 punkti alla. Selle kohta on kohtulahend olemas, kus EL-kohus on otsustanud, et failijagamisteenus käib antud paragrahvi alla. Infrastrukturi omanikule võib laieneda kriminaalvastutus ja kahjutasu kohustus ainult kui ta aktiivselt ja sihilikult teeb koostööd ebaseadusliku materjali levitajaga.

Edit: Andmete ülekandmine ei teostu sellega, et selleks vajalikud füüsilised vahendid on olemas. Nende omamine ja ülevalhoidmine ise eneses pole andmete ülekandmine. See puudutab nii arvuteid kui ka andmesidevõrke ja nende juhtmeid ja raudvara.

Nimetatud eurodirektiivid on Rootsi seadustes ellu viidud ligikaudu sellisel kujul. Andmevahendajal pole vastutust vahendatavate andmete eest kui ta ise sihilikult pole selles aktiivne osaline.

Kaasaaitamine võib Rootsi seaduse järgi kõne alla tulla juhul kui on sõlmitud leping andmevahenduse kohta ja vahendaja jätab asjasse sekumata pärast seda et on autoriõiguste rikkumisest teada sasanud. Advokaadi väitel läheb Rootsi selle sätega eurodirektiivist kaugemale aga satub samas teiste direktiivi punktidega vastuollu. Serveriruumi omanik pole milleski süüdi kui ta väidetavat ebaseaduslikku materjali omal algatusel ei eemalda.

TPB puhul aga pole üleslaadijatel ja TPBl isegi lepingut üleslaadimise kohta. Arvestades, et TPB majutab torrente miljonites, pole TPBl ega serveriruumi omanikul mingit võimalust kursis olla, kas torrendid autoriõigustega kaitstud teostele viitavad või mitte.

Kaasa aitamise süüdistus on abstraktne ja absurdne. Kohtupraktika alusel on kaasa aitamises süüdi mõistmiseks vaja olla konkreetsest kuriteost teadlik, millele väidetavalt kaasa aidetakse. Süüalused ei saanud kuidagi olla teadlikud, kas süüdistuses täpsustatud 33 torrentfaili olid kuidagi seadusega vastuolus või mitte.

Edit: Isegi juhul kui prokuröri väide teenuse üldisest eesmärgist kuriteole kaasa aidata oleks kehtiv, ei saaks Carl Lundströmit süüdi mõista. Seadus nimelt eeldab, et kaasa aitaja peab tegevuses osalema, mitte ei piisa sellest, et ta on andmesidevõrgu või selle raudvara omanik.

Advokaat rõhutab, et ta on suutnud kogu süüdistuse maha rääkida paljalt üldiste tingimuste analüüsiga ilma et oleks isegi oma kliendi konkreetsest tegevusest veel jõudnud rääkidagi. Säärane abstraktsüüdistus ei kannata kriitikat isegi üldisel tasemel.

Järgnevalt asub aga advokaat just oma kliendi konkreetse tegevuse juurde. Lundström on ISP ja kui e-kaubanduse direktiiv teda ei puuduta, siis “olen ma hulluks läinud”. Lundström on arutanud TPBle investeerimist, kuid on sellest kavast loobunud, Kui prokuröri omalaadsed põhjendused peaksid mõnel imekombel vett pidama ja TPB tegevus ebaseaduslik olema, poleks isegi sel absurdsel juhul võimalik Carl Lundströmit süüdi mõista.

Edit: Kohtul ei peaks olema raske kriminaalsüüdistusi tagasi lükkata, millega koos langeb välja ka kahjutasunõue. Kui aga “jumal keelaku” peaks kohus mõnel põhjusel leidma alust süüdimõistvale otsusele, tuleks kahjutasunõude kohta küsida enne otsuse langetamist eurokohtu arvamust.

Edit: Advokaat juhib tähelepanu, et kaasa aitamise süüdistus puudutab ka neid juhtumeid, kus hagijate esindajad teoseid alla laadisid. Sel juhul aga olid teosed juba kättesaadavaks tehtud, kusjuures ei saa kaasa aidata kuriteole, mis on juba toime pandud.

Kohus võtab vaheaja kuni kell 15.15.

Edit: Vaheaeg on (jälle veidi hilinenult) läbi. Prokurör ei soovi kaitsjate ettekandeid kommenteerida, küll aga Ifpi advokaat Danowsky. Ta vaidleb vastu massaazteenust puudutavate ajalehekuulutuste osas.

Danowsky haarab kinni Lundströmi kaitsja väitest, et protsess ei käi immaterjalõiguse alla, kuhu see aga Danowsky arvates just käibki. Autoriõiguste rikkumine ei käi sõnavabaduse alla.

Kaitsja viidatud eurokohtu otsusel pole Danowsky arvates antud protsessi kontekstis tähtsust. E-kaubandusdirektiivi ei saa TPBle rakendada, kuna TPB enese väitel kommertsteenus ei ole. E-kommertsdirektiivi eesmärgiks ei ole kaitsta “oma iseloomult kuritegelikke” organisatsioone.

Danowsky peab ebavajalikuks EU-kohtu poole pöörduda. Iseäranis loll oleks enne kriminaalsüüdistust arutada ja alles seejärel kahjutasu osas EL-kohtult nõu küsida.

USA filmitööstuse esindaja Monique Wadstedt ühineb Danowsky avaldusega. Seepeale juhib ta tähelepanu eeluurimisel edastatud ekraanipaukudele, kus oli TPB torrentide reklaami näha.

Edit: Advokaadid edastavad kohtule oma arveid. Hagijate arved on miljoniklassis. Kohtualused ei soovi neid kommenteerida vaid jätavad asja kohtu otsustada. Monique Wadstedt põhjendab oma arve üksikasju.

Edit: Fredrik Neij advokaat põhjendab enda arvet ja edastab Neij nimel arve kohtusse ilmumisega seonduvate eriliste reisikulude kohta. Jutt käib spetsiifilistest bürokraatiaga seonduvatest üksikasjadest. Sama kordub teiste kohtualuste puhul.

Kokkuvõtes on protsess lõpptulemusest sõltumata ainuüksi asjaosaliste kulude näol juba miljoneid maksma läinud.

Edit: Seega on protsess läbi. Kohus kuulutab oma otsuse välja 17.4.2009 kell 12 siinse aja järgi.

Seega on ka läbi mu otsekajastus protsessilt. Tänan seda jälgimast ja tänan laekunud tagasiside eest.

Kõik mu Pirate Bay kohtuprotsessi kohta kirjutatud sissekanded on ühise URLi all loetavad. Sedapuhku side lõpp.

Pirate Bay kohus on juba lõppmeetrideni jõudnud. Algamas on üheksas kohtupäev, mis on prokuröri ja hagijate lõppsõnadele ette nähtud. Homme teevad oma lõppettekande neli süüalust.

Orienteeruva kava kohaselt peaks täna hommikupoolel sõna saama prokurör Roswall. Eeldatavalt lõunapausi järel kõnelevad hagijate advokaadid Danowsky, Pontén ja Wadstedt.

Twitteris antakse teada, et tänase istungi algust on tunniga edasi lükatud, mida kinnitab ka Rootsi Televisioon. Seega käivitub kohtuistung siinse aja järgi kell 11. Täiendan sissekannet niipea kui midagi huvitavat ilmneb.

Edit: Istung algab lõpuks ometi. Prokurör Roswall hakab oma lõppsõnaga pihta. Alguses avaldab ta arvamust, et kuna TPB server ja andmebaas asuvad Rootsis, on selle serveri kaudu toimunud falilijagamine kuritegu, mis on Rootsi kohtu pädevuses menetleda isegi kui jagaja välismaal asub.

Seoses autoriõiguste rikkumisele kaasa aitamisega on Roswall seisukohal, et torrenttehnoloogiat on kasutatud seadusega vastuolus oleval moel. Prokurör kordab asja tehnilist külge.

Edit: Et prokurör varem oma süüdistust muutis, pole enam küsimus allalaadimisele kaasa aitamises vaid kättesaadavaks tegemisele kaasa aitamises. Järelikult rõhutab Roswall träkkeri tähtsust just nimelt autoriõigustega kaitstud materjali kättesaadavaks tegemisel.

Edit: Roswall on seisukohal, et TPBga seotud isikud teadsid, et nende träkkerit kasutati ka mujal kättesaadaval olevatel torrentidel ja lubasid seega oma träkkeri kasutamist ebaseaduslikuks tegevuseks.

Prokuröri sõnul on Rootsi ülemkohus varem otsustanud, et kodulehel avaldatud hüperlink aitab kaasa lingitud materjali kättesaadavusele. Prokurör järeldab sellest, et ka torrent peab aitama kaasa teose kättesaadavusele.

Edit: Roswalli arvates ei saa TPB suhtes kohandada e-kaubanduse eurodirektiivi kuna TPB pole e-teenuse vahendaja. Seetõttu pole ka põhjust eurokohtu arvamust küsida.

Edit: Prokurör käib põhjalikult läbi, kes ja mida tema arvates TPB raames on teinud ja mille eest vastutanud. Seni on kaitse väitnud, et horisontaalses organisatsioonis polegi ükski asi kellegi konkreetse isiku pädevuses. Seda hoiakut katsub Roswall nüüd lõhkuda.

Edit: Prokurör piirab süüdistust kuriteo ettevalmistamise kohta. Selle teoajaks peab ta praegu ainult kuupäeva 31.5.2006 ehk siis päeva, millal politsei arvutid konfiskeeris.

Edit: Prokurör nõuab süüalustele karistuseks ühe aasta vangistust.

Edit: Kohus võtab 10-minutilise vaheaja.

Edit: Vaheaeg on peagi läbi ja järgnevalt saab sõna Ifpi advokaat Peter Danowsky. Enne vaheaega vastas ta kohtuniku küsimusele, et tema ettekanne võtab tund kuni poolteist. Võimalik, et sinna vahele jääb ka lõunapaus.

Edit: Hakatuseks teatab Danowsky, et ajab süüdistust täies mahus selles osas kui prokurör seda kitsendas. Teiste hagijate advokaadid teatavad, et käituvad analoogiliselt.

Edit: Danowsky arvates on protsessis paljuski küsimus selles, kuidas Rootsi täidab oma rahvusvahelisi kohustusi autoriõiguste kaitseks. Süüdistus on tema sõnul üsna piiratud, sest selles on fikseeritud vaid murdosa TPB kaudu kättesaadavast autoriõiguste alasest materjalist. Danowsky avaldab veel arvamust, et TPB töötab samamoodi kui mitmed legaalsed jaotusvõrgud, ainus erinevus olevat selles, et TPBt rahastatakse veebireklaamiga ja tema ei tasu midagi autoriõiguste omanikele.

Edit: Danowsky materdab järjekordselt maha neljapäevsel istungil tunnistajana esinenud Roger Wallacet nimetades teda osaaegseks professoriks, kes püüab oma eelarvamusi teaduse pähe serveerida. Seevastu olla hagijate tunnistajad tasemel mehed, kes teavad, millest räägivad.

Edit: Danowsky rõhutab sarnaselt prokuröriga, et seni pole hagijapoolel olnud võimalust otse failijagajateni pöörduda et neid vastutusele võtta, mida kaitse on hagijatele ette heitnud. Seda võimaldav seaduse eelnõu on Rootsi parlamendis alles värskelt vastu võetud aga seda võimalust aastal 2006 ei olnud.

Süüalustel pole Danowsky väitel muud kavatsust olnudki kui muusika, filmide ja teleseriaalide kättesaadavaks tegemise läbi reklaamist raha teenida. Tegeliku kahju suurust olevat võimatu objektiivselt hinnata, kuid on see kindlasti tunduvalt suurem kui kohtualustelt kätte nõutakse.

Edit: Kohtualune Peter Sunde on täna iseäranis jutukas. Siin paar tema viimase tunni tviitidest otse kohtusaalist:

  1. Oh, I’m apparantly the boss of everybody I know. #Spectrial keeps on giving me new information about myself!

  2. The prosecutor is (essentially) saying in todays episode of #spectrial that internet should be shut down!

Edit: Danowsky viitab sarnastele kohtuasjadele teistes Euroopa riikides, sealhulgas Soomes aset leidnud Finreactori protsessile. Seal arvas Soome kohus, et isegi torrentfailide avaldamine on ise eneses autoriõiguste rikkumine. Lisaks viitab Danowsky Taani kohtu otsusele, kus kohustati ISPsid oma klientidelt juurdepääs TPBle takistama.

Edit: Danowsky sai oma ettekandega ühele poole. Ta lõpetas rõhutades Rootsi rahvusvahelisi kohustusi autorikaitse valdkonnas.

Kohtul läks kõht tühjaks ja järelikult läksid asjaosalised lõunasöögiks laiali. Istung jätkub siinpoolse aja järgi kell 14.20.

Edit: Protsessilistele on ilmselt süüa antud, sest saalist hakab juba toolide kolin kostma. Järgnevalt peaks sõna saama advokaat Pontén, kes Rootsi filmitööstust esindab.

Edit: Pontén kirjeldab Pirate Bayt kui täpselt ette kavandatud suurejoonelist äritegevust, kus seaduse rikkumine on avalikkuse tähelepanu püüdmise nimel eesmärgiks omaette seatud. Viidates süüaluste meilivahetusele väidab ta, et need on ka ise süüdistusega arvestanud.

Ponténi väitel olevat TPB tuntuim Rootsi bränd maailmas. Kui kohtualused õigeks mõistetakse, kerkib saidi reklaamikäive hoogsalt. Pole muud võimalust kui süüalused pikemaks ajaks trellide taha saata. Pontén toetab prokuröri üheaastase vangistuse nõuet.

Edit: Pontén põhjendab kahjutasu nõuet pikalt ja laialt. See tuleb tema arvates täie rauaga välja mõista. Kui süüalused arvavad, et kasutajad peavad sellest osa võtma, palugu siis saidil nende käest toetust.

Sõna saab USA filmitööstuse advokaat Monique Wadstedt (kellele #spectrial tsätis järjepidevalt viidatakse hüüdnimega Ms Wasted). Wadstedti sõnul on TPB gigantne ebaseaduslik ettevõtmine, kus ei peeta paljuks üleilmaliselt ka lasteporno vahendamast. Kogu asi on üles ehitatud filmide ja teleseriaalide tasuta kätte vahendamise nimel.

Edit: Wadstedti arvates on ka välismaalasest kasutajatel olnud kontakt Rootsi serveris asuvate torrentide ja träkkeriga. Seega on ka nemad Rootsi seadust rikkunud ja sellele kaasaaitamises peab olema võimalik kohtualuseid Rootsi seaduse alusel karistada olenemata sellest kas failijagamine kasutajate koduriikides karistatav on või mitte.

Edit: Wadstedt väidab, et Carl Lundström on oma meilivahetusest tulenevalt kohe kindlasti olnud teadlik autoriõiguste ebaseaduslikust rikkumisest. Teiste kohta esitab ta rea väiteid, mille alusel on nemadki sellest pidanud teadlikud olema. Juhul kui kohus peaks süüaluste väiteid uskuma, tuleb arvestada, et Rootsi kohtupraktiga alusel ei saa seaduserikkumist teadmatusega õigustada.

Wadstedt peab üheaastast vanglakaristust leebeks. Tema väitel olevat siin kümnete miljonite käibega tegemist. Mitte ainult ei rikuta seadust vaid seepeale lausa sülitatakse autoriõiguste omanike peale.

Siinkohal võtab kohus Wadstedti ettepanekul veerandtunniks vaheaega.

Edit: Vaheaeg on läbi ja Wadstedt asub oma klientide kahjutasunõude põhjendamise juurde. Filmide ja teleseriaalide jaotamiseks sel kombel seadusliku turgu ei ole, samuti mitte turgu globaalseks leviks (miks muide ei ole?). Seepärast põhineb kahjutasunõue tööstuse tellimusel tehtud uuringule.

Edit: Toetudes eelpool nimetatud uuringule väidab Wadstedt, et keskmine fiktiivne hind filmi kohta oleks 222 Rootsi krooni, välja arvatud Harry Potter, mille maksumuseks oleks umbes 275 SEK. Teleseriaalide fiktiivne hind oleks suurusjärgus 415 SEK. Kahjutasunõue koosneb nendele hindadele põhinevast träkkeri allalaadimise statistikast, mis omakorda põhineb TPB enda andmetele.

Edit: Sarnaselt eelkõnelejatele ei pea ka Wadstedt paljuks Roger Wallace’i tunnistust maha materdada. Tunnistusel polevat mingit adekvaatsust filmitööstuse kahjude hindamisel.

Edit: Vahepeal tviterdasin ise ka:

Inspired by #spectrial I am planning to commit a “criminal act” tonight and describing it in detail in my blog

Vahepeal aga käib Wadstedt läbi samu Soome ja Taani kohtuotsuseid, millest eelpool jutt. Ta jõuab järeldusele, et kahjutasunõudes pole mingit võimalust kärpimisele mõeldagi.

Edit: Seega on tänane istung läbi. Kaitse saab sõna homme. Istung käivitub siinse aja järgi kell 10 ja kui mulle vahepeal midagi ootamatut ei juhtu, olen platsis nagu senigi.

Pirate Bay kohtuistungi livestriim Rootsi Televisiooni kodulehel on hetkel maas, õnneks aga töötab Rootsi Raadio oma. Kaheksanda kohtupäeva alguses andis kohus otsuse täiendavate tõendite osas. Sony jt. edastasid uuringu autoriõigustega kaitstud materjali osakaalust Pirate Bays 2008. aasta esimesel pool. Kohus leidis, et see on irrelevantne ja lükas uuringu tõendina tagasi.

Täna kuulatakse süüaluste tunnistajaid. Esimesena annab oma tunnistuse telefonitsi Göteborgist Kristoffer Schollin, keda esimesena küsitleb Fredrik Neij advokaat. Schollin on koostanud teadusuuringuid DRM’st ja intellektuaalsest omandist.

Pirate Bay kohta ütleb tunnistaja, et TPB on kasutajatest sõltuv. Ta kirjeldab kuidas TPB töötab. Advokaat palub tal kirjeldada kohtule arusaadaval moel, mis asi on torrent ja kuidas see töötab.

Sissekannet täiendan jooksvalt.

Edit: TPB esimene eesmärk on olla avatud teadetetahvel, kus kasutajad saavad torrente otsida. Lisaks täidab see poliitilise foorumi funktsiooni. TPB träkkeri kohta ütleb Schollin, et ta ei erine teistest omataolistest, träkkerile annab kasutaja oma kohalviibimisest teada et teised saaksid tema arvutis asuvat faili jagama asuda. TPB andmebaasis asuv torrent ei pruugi olla Pirate Bay träkkerist pärit.

Edit: Schollini hinnangul on ülimalt tõenäoline, et Pirate Bay andmebaasis asuvad torrendid on ka kuskil mujal üleval. Samas ei pruugi torrentfaili TPBs üleslaadimine ja ise teose kättesaadavaks tegemine üheaegselt aset leida. Et Pirate Bay on meedias piraatluse sümboliks kujunenud on tunnistaja arvates meediamullist tingitud.

Edit: Advokaat küsib, millisele materjalile TPB torrendid viitavad. Schollin on selle kohta uuringuprojekti käivitanud, kuid võib juba öelda, et materjali on seinast seinani. Peale muusika on seal näiteks kasulikku arvutitarkvara, nii autoriõigustega kaitstud kui vabavara.

Küsitlema asub Carl Lundströmi advokaat. Ta küsib süüdistuspunktis nimetatud Harry Potteri filmi kohta. Küsimus on sama, mida eile erilises sissekandes puudutasin ehk siis Googlest saadavate “harry potter” torrent -otsingute arv  on kordades suurem kui TPBs. Failijagamine on bit torrent tarkvara olemasolu puhul võimalik käivitada ka Google otsingu järel. Pirate Bays asuva torrendi vahendusel võib kasutaja Harry Potteri filmi jagama asuda kuskil teises träkkeris paikneva kasutajaga. Teos ise asub igal juhul üksiku kasutaja arvutis.

Edit: Originaalfaili omanik koostab torrentfaili tarkvara abil oma arvutis. Torrentfaili võib ta ülevale panna kas või oma kodulehele. Teose teeb kättesaadavaks üksik kasutaja ilma mingisuguse Pirate Bay kaasabita. Süüdistuspunktis täpsustatud torrentfaili üles laadimine TPB saidile ei pruugi tähendada, et torrent just selle üleslaadimisega esmakordselt veebis kättesaadavaks tehti.

Edit: Prokurör asub esitama küsimusi. Ta tunneb huvi selle kohta kuivõrd Schollin on protsessiga kursis. Ta pole ülekandeid kuulanud ega lugenud kriminaalasja materjale, ainult kohtule esitatud süüdistuskirja.

Failijagamine on viimase viie-kuue aasta jooksul kiirelt lisandunud. Sotsioloogiliste põhjustega Schollin kursis ei ole. Tehnoloogilise külje pealt on asi nii lihtne, et failijagamisega tegelevad praegu juba tavakasutajad. Sellega seondub teatav veebifeim, iseäranis kui levitatakse isetoodetud sisu. Feimi kujundamise seisukohalt pole vahet kas levitatavad teosed on autoriõigustega kaitstud või mitte.

TPB on kujunenud populaarseks kuna see tõmbas enda külge rahvast, kes mitte ainult ei olnud huvitatud tehnoloogiast vaid tahtsid ka TPB haipimisest osa saada. Sellest kujunes ka ühiskondliku debati foorum. TPB pole kunagi varem sama tuntud olnud kui praegu.

Edit: Träkker on enamuses torrentfailidest, mida Schollin on näinud. Torrente teevad ka sellised kasutajad, kellel üldse originaalteose koopiat ei ole.

Prokurör küsitles põhjalikult TPB counteri päivitumise kohta, ilmselt selleks et tõestada TPB keskkonna läbi toimunud allalaadimiste arvu.

Edit: Prokurör küsib üle TPB eesmärkidest. Esimene eesmärk on torrentfailide vahendamine. TPB on avatud andmebaas, mis on teadetetahvliga võrreldav.

Prokurör küsib kas TPB on ISPga võrreldav andmeside vahendaja. Schollini arvates pigem otsinguteenus. Andmeid vahendavad kasutajad omavahel.

Edit: Prokurör väidab, et 99 % politsei konfiskeeritud süsteemis asuvatest torrentidest viitas TPB träkkeritele. Selle kohta tunnistajal pole andmeid. Fredrik Neij advokaat aga sekus vahele väites, et see on valejäreldus. Prokurör palus tal seda pigem oma lõppsõnas arutada.

Kohus võtab 10 minuti vaheaja.

Edit: Vaheag on läbi ja küsitlema asub Ifpi advokaat Peter Danowsky. Ta tunneb huvi selle kohta miks Schollinil TPB vastu huvi tekis. Schollin nägi bit torrent tehnoloogias ja TPBs potentsiaali infolevi arenguks.

Küsitlus pöörleb edasi ameerika autorõiguslaste märkuskirjadele antud mõnitavate vastuste ümber. Pirate Bayst kujunes ka ideoloogiline platvorm. Samas aga polnud enamus kasutajatest asja ideoloogilisest küljest huvitatud. Danowsky juhib tähelepanu et Schollin on jurist, mitte sotsioloog tahtes sellega vast asetada tema kasutajakäitumise analüüsid küsimärgi alla.

Danowsy küsib Google vs TPB kohta. Tunnistaja pole teinud vastavat võrdlust 2006 ehk siis politaseireidi ajal.

Edasi küsitleb advokaat Monique Wadstedt.

Küsimus: Kui sina ja mina omavahel jagame faili ja oleme satunud kontakti kuskil mujal paikneva träkkeri vahendusel, kas TPB träkker saab sellest teada.

Vastus: Ei pruugi kui just TPB träkketit pole samuti torrendis kirjas.

Edasi küsitakse, mida TPB kasutajale pakub. Kohtumisruum, otsinguteenus, teadetetahvel.

Wadstedt küsib kas 40 % failijagamisest lõppeb kui TPB suletakse. Schollini arvates seda ei toimu. Kas 50 % torrentidest liikleb TPB kaudu. Tunnistaja ei tea, kuid kinnitab et TPB on üks suurimatest maailmas.

Edit: Fredrik Neij advokaat esitab täiendavaid küsimusi. TPB on otsinguteenus, mis vahendab andmeid võrgus. Advokaat küsib kas TPB kohta võiks rakendata e-kaubanduse seadust ja pidada teda selle alusel e-teenuse vahendajaks. Sellele ei oska Schollin kindlat  hinnangut anda.

Sel küsimusel oli kaitse seisukohalt kindel eesmärk. Nimetatud seaduses on kirjas, et e-teenuse vahendaja ei vastuta vahendatavate andmete sisu eest.

Edit: Monique Wadstedt küsib kaks kahel failijagajal võib olla kontakt mõne teise träkkeriga kui selle, mille vahendusel nad omavahel kokku said. Võib olla.

Schollini kuulamine on läbi ja järgnevalt asub tunnistust andma Roger Wallace. Teda küsitleb Peter Sunde advokaat. Wallace on 40 aasta jooksul koostanud teadusuuringuid laias laastus kõige muusika ja meediatööstusega seonduvast nii sotsioloogia, juriidika kui tehnoloogia valdkonnas. Ise mäletan teda 1970nendate algusest kui Radio Swedeni populaarse välismaale suunatud muusikasaate Saturday Show saatejuhti.

Advokaat edastab Wallacele küsimuse mis on hagijate poolt avalikkuses kõlanud: kas oled pärisprofessor või libaprofessor. Sellega tahab ta vast ennetada, et vastaspool tuleb suure tõenäolisusega Wallace tunnistuse suure küsimärgi alla seadma.

Edit: Wallace tunnistusest kõlab kauaaegne perspektiiv ja kursisolek muusikatööstuse tehnoloogia arenguga. Jutus kõlavad ajaloolised mälestused kuna kasettmakini välja. Isegi 1920nendate muusikaraadio tekkimine USAs tuleb jutuks: toona nõuti muusika keelustamist raadios, kuna see pidi plaadimüügile laastavalt mõjuma.

Kaasaegsetes failjagamise võrkudes on mõistagi nii seaduslikku kui seadusevastast materjali. Neid kasutab ka tööstus ise turunduslikel eesmärkidel.

Advokaat küsib allalaadimise mõjust müügile. Wallace nendib, et plaadimüük kahtlemata on langenud kuid mitte nii palju kui on väidetud. CD pole enam käeparane andmekandja ja seegi mõjutab läbimüüki.

Edit: Wallace rõhutab, et failijagajad pole ühene rahvagrupp vaid vastupidi mitmetahuline. Seal hulgas on neid, kes filme ja muusikat alla laadivad aga ostvad sellegi poolest ohtralt kinopilette. On aga selliseidki, kes enne kasetile salvestasid ja praegu alla tõmbavad ega kunagi kavatsenudki muusika eest tasuda.

Muusikatööstus võiks oma läbimüüki kasvatada kui ei katsuks failijagamise entusiaste banaalsete argumentidega kriminaliseerida. CD-plaatide hinnad on arenenud vastavalt tarbijahinnaindeksile samas kui konkureerivad andmekandjad olnud odavamad. Failijagamine on tegelikult tähendanud sissetulekute ümber suunamist tööstuselt muusika tegijatele.

Edit: Võrreldes uuringute andmeid aastatel 2006 ja 2007 on filmide allalaadimine vähenenud nende hulgas, kes mitte kunagi kinos ei käi. Samas aga laadivad usinad kinokülastajad ka ohtralt filme alla. Seega pole katet retoriikale, et failijagamine ruineerib kino- ja filmiäri.

Kohtunik küsis vahepeal vett öeldes et siin räägitakse nii palju et minulgi suu kuivaks läheb. 🙂

Edit: Wallace kinnitab kõiki kaitse põhiväiteid. Torrent tehbnoloogiat kasutatakse nüüd ja tulevikus mitmekesiste andmete jagamiseks, seaduslikult ja ebaseaduslikult. TPB torrendid on kasutajate poolt üles laetud, TPB ei erine teistest vahendusteenustest.

Autoriõigust tuleb hoida, kuid mitte selliselt, et see takistab uute tehnoloogiate arenemist ja takistab uusi ärimudelle.

Fredrik Neij advokaat Jonas Nilsson küsib kas vastab tõele, et ebaseaduslikult muusikafaili allalaadija teinekord läheb ka plaati ostma. Wallace tsiteerib briti uuringuid, mis seda kinnitavad. Wallace nendib, et ükski tõsiselt võetav uuring ei kinnita, et kui failijagamist ei oleks, ostaksid failijagajad vastavas mahus plaate.

Küsitluse võtab üle Ifpi advokaat Danowsy küsib Wallace akadeemiliste meriitide kohta, millal ta professuuri sai, milline professuur see oli jne. Nagu ma juba eelpool ennustasingi katsub ta Wallace akadeemilised meriidid vaidlustada. Wallace on sellest äärmiselt häiritud.

Edit: Kohtunik küsib vett juurde. 🙂

Danowsky küsib kas Wallace on ühtegi teadusliku teost avaldanud. Wallace küsib kas tal pole paremat teha kui akadeemiline vöö alla peksmine. Ta rahuneb maha ja hakab oma meriite üles lugema.

Danowsky vihjab et Wallace uuringute lähtepunkt on olnud leida failijagamise positiivseid külgi. Wallace nendib, et iga tehnoloogilisele uuendusele on plaaditööstus läbi ajaloo ägedat vastupanu osutanud ja hiljem sellest kasu vedanud. Seepärast oli uuringuteema selliselt püstitamine mõttekas.

Danowsky kütab meelega Wallacet üles ja katsub teatava eduga teda ennast välja provotseerida. Kohtunik võtis närvide jahutamiseks 10-minutilise vaheaja.

Edit: Vaheaeg läbi. Danowsky viitab ajaleheartiklile 2005, kus Wallace on üks kaasautoritest. Autorid avaldasid arvamust, et autoriõigust tuleb kaitsta, kuid see ei tööta praegusel kujul. Tehnoloogia on jõudnud seadusest ette.

Danowsky küsib kas artikkel kajastab Wallace ideoloogilist ja poliitilist seisukohta. Wallace vastab et autorid on kõrgete meriitidega teadlased ja see kajastab nende teaduslikke seisukohti. Sellisel kujul pole ühiskond nõus autoriõigust hoidma.

Lõunapaus, istung jätkub kell 14.15.

Edit: Facebookis asutati Roger Wallace fännigrupp, millega otse loomulikult ühinesin.

Edit: Lõunapaus on läbi ja Wallacet asub küsitlema Põhjamaade filmitööstuse advokaat Henrik Pontén. Pontén küsib jälle Wallace akadeemilise tausta kohta. Kohtunik märgib, et see küsimus on juba selgeks räägitud.

Pontén küsib, milliseid Rootsit puudutavaid relevantseid teadusuuringuid on tehtud failijagamise mõju kohta. Wallace nimetab mõningaid.

Pontén viitab uuringule, milles Wallace on osaline olnud. Enne kui ta jõuab konkreetse küsimuseni, käib äge repliigivahetus sel teemal, kes mida selle uuringu raames teinud. Advokaat tõlgendab numbreid sedapidi, et failijagajatest toppelt rohkem ostab vähem kui on neid kes ostavad rohkem kui ilma failijagamiseta. Wallace vastab, et numbrid on kontekstist välja võetud.

Wallace märgib, et Pontén ei esitagi talle konkreetset uuringut vaid selle alusel tehtud Power Point esitust. Nii kohtunik kui Wallace nendivad, et asi läheb üsna segaseks. Lõpuks jõuab Wallace järeldusele, et tsiteeritud andmed ei vasta uuringu järeldustele. Need on asjakohaselt avaldatud ja järgnenud on värskemaid uuringuid. Uuring on lõplikult avaldatud aastal 2007.

Edit: Pontén tsiteerib Wallace uurijakolleegi kirjutist, mida ta katsus kõigepealt uuringu pähe serveerida, kuid selgus et tegemist oligi artikliga. Wallace kommenteerib, et ehkki numbrid võivad näidata plaadimüügi langust, kasutavad failijagajad selle eest rohkem raha kontsertidel käimiseks, mis on kooskõlas Wallace varasema ütlusega, et failijagamine põhjustab sissetuleku ülekandumist plaadifirmadelt artistidele.

Edit: Wallace rõhutab, et väiksed plaadifirmad on failijagamisest kasu lõiganud, kuna nende ärimudel juba algusest peale arvestab failijagamisele. Suurematel on probleeme kuna nad ei taha oma ärimudeleid reaalsusega kokku viia.

Küsitlus läheb üle kinos käimise ja alla laadimise vahekorrale. Korduvad ennelõunased argumendid. Pontén kahtleb kas keegi läheb ostma filmi, mille on juba alla laadinud. Wallace kostab, et võib-olla kui DVD ostmine annab kvaliteeti juurde. Pontén vehkleb uuringuga, mis kinnitab vastupidist. Wallace pole seda lugenud, kuid esitab üldiselt kahtlevaid argumente.

Monique Wadstedt võtab küsitluse üle. Ta katsub ilmselt agresiivse esinemisega Wallacet ärritada, mis pole väga raske. Ta vehkleb järjekordse uuringuga ja küsib kas see Wallace arvamust kinnitab. Wallace ei saa vastata kuna on uuringu alles üleeile näinud.

Kohtunik, advokaat ja tunnistaja räägivad üheaegselt.

Wadstedt küsib kuidas failijagamine on kasulik rezissöörile, kelle sissetulek on osa läbimüügist. Wallace vastab et see on talle kasulik kui kinopilette rohkem müüakse.

Edit: Advokaat Danowsky küsib üle kas Wallace polegi end viimase uuringuga kurssi viinud. Vastuseks on, et ta on põhiandmetega kursis, kuid päivitet raport jõudis temani alles üleeile.

Advokaat Wadstedt tsiteerib veel vastupidiseid uuringutulemusi, mida palub Wallacel kommenteerida. Ta jääb ikka selle juurde, et failijagajad käivad rohkem kinos.

Edit: Peter Sunde advokaat palub Sundet täiendavalt kuulata. Sunde on valmistanud filmi failijagamisest. Fredrik Neij advokaat tahab samuti oma kliendile täiendavaid küsimusi esitada.

Sunde eesmärgiks on näidata, et veebis allalaetud torrent ei tähenda, et teos on sellega kättesaadavaks tehtud.  Nüüd käib arutelu selle kohta kas Sunde filmi tohib kohtus näidata.

Edit: Kohtunik lubab filmi esitada. Enne aga esitatakse täiendavad küsimused Fredrik Neijle. Neij ütleb süüdistuskirjas spetsifieeritud torrentide kohta, et seal on nimetatud ainult primäärsed träkkerid aga jäetud sekundäärsed nimetamata. Seega ei pruugi vastata tõele süüdistus, et torrendid on TPB kaudu kättesaadavaks tehtud.

Kohus võtab enne Sunde filmi vaatamist viie minuti vaheaja.

Edit: Vaheaeg on läbi. Kohtusaalis pole kõlareid ehk filmi esitamine käib nõnda, et Peter Sunde ise kommenteerib filmi jooksvalt. Kuna Rootsi seadus keelab piltide tegemise kohtusaalis, ei saa filmi reaalajas näha, kuid olen selles kindel, et see üsna pea TPBs ja mujal kättesaadavaks tehakse. Kindlasti tõmban filmi alla ja edastan siin blogis.

Edit: Sunde asub filmi näitama. Ta kirjeldab kuidas bit torrent tarkvara arvutisse paigutatakse. Järgnevalt käib esitlus torrentfaili valmistamise kohta. Tarkvarasse sisestatakse mõned träkkerid, st. rohkem kui üks. Träkkerid leitakse guugeldamise teel. Järgnevalt valitakse jagatav fail, milleks on antud juhul raamat.

Torrentfaili jaotamine võib käia näiteks e-postiga. Seda võib levitada ka näiteks MSN Messengeri kaudu. Torrendi võib avaldada oma kodulehel või blogis. Võib muidugi ka torrentfaili Pirate Bays üles laadida. Antud juhul on meelega faili kirjeldus tõele mittevastavalt tehtud et fikseerida, et TPBs võib olla ka torrente, mille kirjeldus originaalfaili sisule ei vasta.

Siinkohal pole fail veel kättesaadavaks tehtud. See saab teoks alles siis kui originaalteose asukoha arvutis bit torrent tarkvara käivitatakse.

Pärast filmi kinnitab prokurör, et filmis näidetud faili valmistamise ja üleslaadimise kirjeldus vastab tõele.

Kohtunik nendib, et süüasja asitõendid on seega esitatud.

Edit: Vaheaeg viis minutit.

Edit: Avalikult striimitav osa protsessist on tänaseks läbi. Pärast vaheaega arutab kohus süüaluste isikuandmetega seonduvaid asju ja teisi süüdistusi, mis ei seondu TPBga ja neid veebis ei striimita.

Kuuldavasti homme istungit ei toimu. Seega jätkan otsekajastamist esmaspäeval.

Illustreerimaks seda, millest äsja lõppenud Pirate Bay seitsmendal kohtupäeval peamiselt vaieldi, edastan kaks ekraanipauku. Ekraanipauke ju on protsessis ohtralt tõendiks kasutatud.

Google päring “harry potter” torrent annab vastuseks 1.560.000 linki.

Toksides TPB lehel otsingu “harry potter” saad vastu kõigest 1000 linki.

Pirate Bay kohtuprotsessi seitsmes päev on algamas. Rootsi televisiooni audiostriimingut võib kuulata siin. Twitteris hästägiga #spectrial märgistatud tviitid ilmuvad siin.

Tunnistajana kuulatakse praegu Tobias Anderssonit. Täiendan sissekannet jooksvalt.

Edit: Anderssonit küsitleb Fredrik Neij advokaat. Andersson on Piratbyrå aktivist. Jutt käib Piratbyrå korraldatud piketist pärast politseireidi, kus Fredrik Neij esines kõnega. Andersson tunnistab, et tema kirjutas Neij kõne ja kõnepidaja sai kõneteksti kätte umbes 10 minutit enne.

Edit: Gottfried Swartholmi advokaat sai oma küsimusele vastuse, et tema klient polnud kõne ja piketiga seotud.

Edit: Järgmiseks tunnistajaks on John Kennedy, keda esimeseks küsitleb Ifpi advokaat Peter Danowsky. Kennedy on Ifpi juhatuse esimees ja tegevjuht. Ta annab aru oma ülesannetest ja Ifpist. Organisatsiooni tegevusvaldkondadeks nimetab ta autoriõigusseaduste “parandamise” erinevates maades, piraatluse vastu võitlemise ja autorite eest seismise.

Kennedy väidab et piraatlus on muusikatööstusele üle maailma tohutult kahju tekitanud. Ta kirjeldab Ifpi piraatlusevastast kohtute kaudu erinevates riikides.

Küsitlus käin rootsi keeles ja küsimused tõlgitakse inglise keelte, vastused mõistagi vastupidi. Huvitaval kombel kipub advokaat Danowsky vahetevahel rootsikeelte tõlgitavaid vastuseid parandama.

Edit: Kennedy nimetab just TPBt ebaseadusliku muusika peamiseks allikaks Internetis. Vähemalt seni avaldab ta pigem oma arvamust kui soliidseid fakte. Eeldatavalt kavatsevad kaitseadvokaadid teda korralikult grillida.

Edit: Kennedy väidab, et muusikatööstuse kohtuhagi on väiksem kui kahju, mille TPB on nendele väidetavalt tekitanud. Ta võrdleb nii seaduslikult alla laetud failide kui ka CD-müügi hindadega.

Vahemarkuse korras, et tõlk on tõepoolest nõrgavõitu. Ilmselt pole ei rootsi ega inglise keel tal emakeeleks. Teisest küljest on tegemist eelkõige formaalse nõudega kõik rootsi keeles ette kanda. Nii asjaosalised, advokaadid, kohtunik kui ilmselt ka vandekohtunikud saavad inglise keelest suurepäraselt aru.

Edit: Danowsky küsitlus ringleb muusikatööstuse kulude valdkonnas ja müügivolüümides. Üksikasjad pole eriti huvitavad, eesmärgiks on ilmselt toetada väidet kannatatud rahalisest kahjust.

Edit: Kennedy eitab väidet, et artistid tänu failijagamisele teenivad kontsertidel juurde. See võiks tema arvates ehk mingil piiratud määral tippartistide kohta kehtida, kuid mitte uustulnukate.

Edit: Vaatamata küsimustele katsub Kennedy edastada üldist taunivat sõnumit TPB vastu. Kaitsjate protestile reageerib kohtunik uue palvega rahalisele kahjule keskenduda.

Võrdlusest TPB ja Googlega ütleb Kennedy, et Ifpi teeb koostööd Googlega. Googlesse artiste sisestades laekub tohutult suur hulk linke artistide kodulehtedele, arvustustele ja muule materjalile, ent TPB juures saab kasutaja ainult viiteid torrentidele.

Kohtunik teeb märkuse, et küsitluses tuleb keskenduda TPB rahalisele mõjule, millest Danowsky edasi küsimusi esitabki.

Edit: Fredrik Neij kaitsja küsib tõendmaterjalis edastatud konkreetse plaadi kohta, kas Kennedy on kursis selle legaalse müügivolüümiga. Ta ei suuda numbreid edastada vaid rõhutab, et on teinud üldiseid arvestusi. Kennedy kostab, et detailuuringud pole tema rida.

Advokaat küsib kas Kennedy on ise uurinud, millisele matejalile TPB konkreetselt viitab. Ta vastab, et on uuringuid lugenud. Ifpil on igapäevselt meeskond, kes keskkonda uurib.

Viimasele küsimusele Kennedy vastab, et inimesed, kes TPBst muusikat alla laadivad, oleksid ilma selleta kahtlemata plaate ostnud. Advokaat küsib vastu, kas Kennedy on kursis, et suur osa TPB kasutajatest on noori ja majanduslikult nõrku inimesi. Kennedy väidab, et on hulk noori, kes varem muusika jaoks raha kasutasid aga enam ei kasuta, kuigi nendel raha on.

Edit: Peter Sunde advokaat küsib kas tulu kaotamisel on otseühendus failijagamisega, mida Kennedy kinnitab. Advokaat nõuab viiteid konkreetsetele uuringutele. Kennedy ütleb, et tema kasutuses on kuus uuringut, mida ta on nõus kohtule edastama. Käib vaidlus kas kõik uuringud on selles osas ühesel seisukohal. Kennedy laob uuringuid lagedale. Sunde advokaat palub uuringu autorit täpsustada.

Edit: Kennedy täpsustab, et esimene tema käsutusest olevatest uuringutest ei tuvastanud otseühendust failijagamise ja tulukaotuse vahel, kuid kõik järgnevad on seda kinnitanud erinevates suurusjärkudes.

Edit: Advokaat pärib kas uuringutest selgub konkreetne protsent, millega legaalne müük on failijagamise tõttu langenud. Kennedy refereerib erinevaid uuringuid selles osas.

Edit: Advokaat küsib kas CD-plaatide müügivolüüm võis langeda teistel põhjustel kui failijagamine. Kennedy nendib väga ähmaselt, et teataval perioodil põhjustas seda konkurrents tarbija rahakasutamisele aga viimasel ajal on just nimelt failijagamine suuremat osa mänginud.

Edit: Carl Lundtrömi advokaat küsitleb muusikatööstuse käibest, kasumist ja sellest kui suure osa nendest tööstus failijagamise vastasele tegevusele kulutab. Kennedy sõnul pidi neli suurt veel kasumis olema, väiksematest aga ainult mõned üksikud. Piraatlusevastast tegevust ta kirjeldab üldiselt. Selle maksumus võiks tema arvates olla umbes 75 miljonit naelsterlingit aastas.

Advokaat vihjab Kennedy juristiharidusele ja küsib kas ta ei kipu asjale juriidilise boksi seest lähenema. Kennedy ütleb, et pole advokaadina 12 aastat tegutsenud. Edasi küsitleb advokaat failijagamise tehnilise külje kohta. Kohtunik palub ka temal asja rahalisele küljele keskenduda.

Kennedy rõhutab et on tehniline nohik. Advokaat küsib kas tööstus on nõudnud hüvitisi konkreetsetelt kasutajatelt, kes torrente valmistavad. Ülemaailmaliselt on seda tehtud, kuid küsimusele kas just selle konkreetse kohtuasja raamides, ei oska Kennedy vastata. Advokaat küsib kas mitte osa kahjust pole tekitanud konkreetsed kasutajad. Miks peab TPB Kennedy arvates kogu kahju hüvitama. Kennedy kostab, et TPB olemasolu tekitab kogu kahju ja ei saa üle maailma iga kasutajat kohtusse kaevata, mõned ehk on aga ebatõenäolist et just selle protsessiga seoses.

Edit: Kennedylt küsitakse kas ta oma arvamust kujundades on arvestanud EL e-kommertsdirektiivile. Sellega Kennedy pole kursis.

Edit: Swartholmi (?) advokaat küsis kas ka Google vastu on kohtuhagi algatatud. Kennedy vastas pikalt kuidas Ifpi Googlega koostööd teeb. Kohtunik katkestas vastuse öeldes, et piisab juba.

Fredrik Neij advokaat küsib veel uuringute tellijate kohta. Kennedy ei suuda täpset vastust anda kas ja kui siis millised uuringud on Ifpi tellitud.

Kohus võtab 15 minuti vaheaja.

Edit: Istung läheb edasi ja järgnevalt kutsutakse tunnistajaks Bertil Sandgren, kes töötab Rootsi filmiinstituudis ja teda küsitlebki esialgu just Rootsi filmilobi advokaat. Küsitlus algas üldisel tasemel. Olles seda mõne minuti jagu jälginud märkis kohtunik jälle, et keskenduda tuleb väidetavalt TPB tekitatud rahalisele kahjule.

Sandgren rõhutab et TPB on maailma suurim failijagajasait ja failijagamise sümbol. Tema hinnagul toimub 57 % Skandinaavia filmilevist torrent-tehnoloogia läbi ja umbes pool sellest TPB kaudu. Tema väite kohaselt on kinoseanside piletimüük failijagamise tõttu vahemikus 2002-2006 langenud 30 %:iga. Võrreldes 1999. aastaga on piletimüük langenud umbes 10.000 aastas.

Edit: Küsitlus käib kinolevi sissetulekute langemise ümber ja katsub selgeks teha kuidas on rehkendatud väidetav TPB mõju sellele. Fredrik Neij kommenteerib Twitteri vahendusel otse kohtusaalist:

I think the witness in #spectrial actually needed to cross those fingers

Seda siis olles enne tviterdanud järgmist:

#spectrial The current witness actually crossed his fingers when saying the oath. Looked like a mistake but still funny

Edit: Sandgren räägib pikalt kasvavatest kuludest ja langevatest tuludest nii DVD-müügis kui ka kinolevis ja katsub kõige “ebaseaduslikule allalaadimisele” süüks lugeda kuid seni pole veel peale puht üldise nutu kuulnud selget viidet just TPBle. Ta rõhutab, et kättesaadavaks tegemine on ebaseaduslik ja pole autorite sooviga kooskõlas. Sandgren ei pea tõenäoliseks et allalaadija läheks filmi kinno vaatama või ostaks legaalse DVD.

Süüdistuses spetsifitseeritud filmide kohta küsib Fredrik Neij advokaat kas need polnud juba müügil enne kui TPBs torrentid ilmusid. Sandgreni väitel olid torrendid enne esilinastust üleval, kuid pole ta asja ise kontrollinud.

Edit: Freij advokaat juhib tähelepanu, et kahjunõudes on arvestatud tunduvalt suuremat allalaadimiste arvu kui on lugeda TPB serveri statistikast. Sama küsimuse püstitab Swartholmi advokaat. Sandgren kinnitab, et arvestab fiktiivsetele läbirääkimistele ja sellele, millist hinda nad oleksid küsinud legaalse levitamise eest.

Sunde advokaat esitab küsimusi kinolevi kohta. Sandgren viitab laialt erinevatele statistilistele andmetele kuid ei suuda konkreetselt failijagamist andmetega ühendada peale oma arvamuse ja kogemuse. Advokaat küsib konkreetseid uuringuid ja väidab, et failijagajad tegelikult ostvad rohkem kinopileteid kui need, kes faile ei jaga. Advokaat lubab seda homme täpsustada. Svartholm aga jääb enda juurde ja katsub oma paberites tuhnides konkreetse uuringu üles leida. Advokaat küsib üle, kas failijagajad käivad vähem kinos kui need kes faile ei jaga. Svartholm väidab, et just nii ja eelkõige ostavad vähem DVD-plaate.

Edit: Carl Lundströmi advokaat rõhutab, et tunnistaja rääkinud TPBst kui fenomeenist, ent kohtus on süüaluseks neli konkreetset isikut. Sandström pole konkreetsete isikute mõju arutanud. Lisaks küsib advokaat kas on arvutatud torrenti üleslaadijate tekitatud kahju ja kas enne nimetatud hüpoteetilisest litsentsitasust mingigi osa on arvestatud saidi kasutajatele. Seda pole Swartholmi sõnul tehtud.

Kohus ja advokaadid vaidlevad omavahel lisadokumentidele viitamise korrast.

Kohus võtab lõunapausi. Istung jätkub kell 14 siinse aja järgi.

Edit: Lõunapaus läbi ja saalisse kutsutakse tunnistust andma Pär Ekengren, kelle on asjatundjast tunnistajaks kutsunud Ameerika filmitööstus ja järelikult küsitleb teda esialgu advokaat Monique Wadtsedt.

Edit: Fredrik Neij teeb järjekordseid tähelepanekuid saalis:

#spectrial The new witness did the same thing as the previous – crossing his fingers. What’s up with this?

🙂

Edit: Ekengren on filmitööstuse tellimusel tööstanud mahuka uuringu TPB mõjust filmiärile ja advokaat Wadstedt küsitleb teda uuringu üksikasjade kohta. See on üldiselt üsna igav kuuldav ja detailid polegi huvitavad, kuid need on ikka vaja kohtus ette kanda põhjendamaks kahjutasunõuet. Küsitluse ja vastuste kohta tuleb tunnistada, et need jäävad sootuks paremini asja raamidesse kui kahe eelneva tunnistaja puhul.

Edit: Fredrik Neij advokaat küsib kulude ja tulude arvestamise metoodika kohta. Viidates Sandströmi tunnistusele küsib advokaat, kas on püütud arvestada fiktiivsele litsensile sarnaselt nagu seda Rootsi filmiinstituut on teinud. Ekengren vastab, et seda oleks tal olnud raske teha, kuid ei taha ta otseselt sedagi metoodikat hukka mõista.

Gottfried Svartholm küsib ise tunnistaja kogemuste kohta veebireklaami valdkonnas. Ta küsib kas mõnele saidile võiks tulla kahju reklaamitulu kaotamise näol sellest, et neid kohtuasjadega ähvardatakse.

Sunde advokaat küsib, kui palju Pink Pantheri seaduslik allalaadimine maksaks. Ekengren vastab, et kohtuasja ajaraames pole sellist võimalust olnud. DVD ostmine maksnuks 60-70 Rootsi krooni, mis on võetud kahjunõude aluseks. Nõue käib peale 200 (222,55 SEK) krooni allalaadimise kohta. Sellest pole maha arvatud lõppkasutaja ehk failijagaja osa vaid kogu nõue koondub TPBle. Advokaat juhib tähelepanu, et sugugi kõik allalaadimised pole TPB kaudu tehtud.

Edit: Vaheaeg. Jätkub kell 15.

Edit: Vaheaeg on läbi. Ifpi Rootsi juhatuse esimees Ludvig Werner asub tunnistust andma. Temagi on koostanud kohtuasjast eksperdiisi, millest teda kuuldakse. Küsitlust alustab Ifpi advokaat Peter Danowsky.

Nagu eelmistegi tunnistajate puhul, puudutavad küsimused sissetulekute ja kulude struktuuri. Werner kordab juba varem täna kuuldud argumenti, et ebaseaduslik failijagamine kärbib muusikatööstuse käivet ja kasumit. Ta eitab vastuväidet et failijagamisest võiks legaalsele müügile kasu olla.

Edit: Werner väidab, et seaduslik müük väheneb failijagamise tõttu kuni 50 % ja see puudutab ka väiksemaid plaadifirmasid. Nagu varasemad tunnistajad, osutab ka Werner Pirate Bayle kui suurimale failijagamise saidile, kelle osakaal väidetavast kahjust on klass omaette. Tema hinnangul on praktiliselt võimatu üksiku salvestise tasandil arvutada kui palju seaduslik käive TPB mõjul langenud, ent tema väitel on käive laias laastus langenud kuni 50 %. Tema hinnangul pole peale TPB teist sama suurt käibe langemise põhjustajat.

Edit: Fredrik Neij advokaat täpsustab, et Werneri hinnang põhineb üldisele arvestusele ja mitte konkreetsete teoste ja failijagamise arvutustele. Tunnistaja kinnitab, et pole konkreetse teose tasandil analüüse teinud. Tunnistaja on teadlik, et teosed asuvad kasutajate arvutites.

Swartholmi advokaat küsib, miks keegi artist, nagu näiteks Timbuktu, ise paneks oma teose TPBs ülevale. Werner vastab, et sel juhul toimub asi seaduslikult artisti soovi kohaselt. Advokaat küsib kas see mitte ei võiks tema jaoks majanduslikult kasulik olla. Selle kohta Werneril arvamust ei ole.

Sunde advokaat pärib põhjuseid käibe langemisele vahetult enne TPB asutamist. Werner jääb kindlaks, et juba siis oli märgata failijagamist. Advokaat küsib kas mitte muusikatööstus pole kannatanud näiteks arvutimängude jt konkureerivate ajaviidete populaarsuse tõttu. Seda Werner ei soovi kommenteerida. Ta jääb kindlaks, et trend on niisugune, et just failijagamine kärbib muusikatööstuse käivet.

Edit: Advokaat küsib kui suur osa väidetavast 50 % langusest tuleneb otseselt failijagamisest. Werneri hinnagul 75-80%. Millest ülejäänud 20-25 % tuleneb, ei oska ta öelda. Küll aga väidab ta, et kahjutasunõue pole ligikaudugi sama suur kui reaalsed kahjud.

Carl Lundströmi advokaat küsib üle legaalse plaadi hinda. See maksab tarbijale poes suurusjärgus 90-100 Rootsi krooni. Werner väidab, et legaalsed muusikapoed failijagamise tehnikat ei kasuta. Advokaat pärib, kas muusikatööstus jääb CD tootmise juurde selleks et hinda üleval hoida, samuti mis viga on selles et tarbijad oleksid otse muusika tegijatega ühenduses selmet vahendajatele tasuda. Kohtunik katkestab küsitluse ja nendib, et asi väljub kahjunõude arutamise raamidest.

Kohus võtab 10-minutilise kusipausi. Istung jätkub umbes kell 15.50.

Edit: Vaheaeg lõppeb ja järgmiseks tunnistajaks on Per Sundin, kes on samuti eksperdiisi koostanud. Sundin on Universal Musici Rootsi tegevjuht ja varem töötanud Sony Musici juures. Esimesena küsitleb advokaat Danowsky.

Küsitlus käib sama joont pidi kui eelmiste tunnistajatega. ITunes’i käive on Sundini väitel suurem Norras ja Taanis kui Rootsis, mida ta seostab sellega et rootslased jagavad rohkem faile. Danowsy küsib ka Timbuktu kohta. Sundin väidab, et tema viimane album on müünud vaid 10.000 eksemplari võrreldes 20.000’ga eelmise puhul.

Edit: Sundin läks vahepeal marru ja võrdles failijagamise poolehoidjate argumente sellega, et kuna 16-aastastest noortest arvestatav osa pruugib alkoholi, poleks justkui mõttekas seda keelustada. Kohtunik sekus jälle vahele ja palus kahjunõudele keskenduda. Sundin jääb kindlaks, et muusikatööstusele, sealhulgas tema firmale, on kahju põhjustanud just nimelt TPB.

Edit: Fredrik Neij advokaat küsib järjekordselt konkreetsete teoste kohta. Sundin vastab, et tal on mõnede konkreetsete teoste kohta täpseid andmeid, kuid mõistagi mitte kõikide. Nimetatakse mõningaid konkreetseid artiste, kelle müügistatistikaga Sundin on kursis. Sundin on enda väitel võrrelnud müügistatistikat enne TPB asutamist ja pärast. Ta väidab, et albumid on TPBs üleval üheagselt väljalaskmisega.

Teiste kaitseadvokaatide küsitlus käib juba tutavat joont pidi, mida pole enam põhjust väga täpselt refereerida.

Edit: Huvitaval kombel vastab Sundin ühele Carl Lundströmi advokaadi küsimusele, et sel teemal ei soovi ma täpsemalt vestelda. Advokaat kostab seepeale, et seda ei otsusta sina vaid hoopis mina, kes siin küsitleb. Palun küsimustele vastata ja lasta kohtul oma järeldused teha.

Lundströmi advokaat ajab veidi värskemat joont ja sihib sinna poole, et plaadi torrent võib sattuda TPB lehele ilma et keegi TPBs oleks asjaga seotud.

Edit: Kohtunik ja advokaadid planeerivad homset ja järgnevaid kohtupäevi.

Fredrik Neij advokaat nõuab, et Ifpi poolt edastatud täiendav tõendmaterjal lükatakse tagasi. Danosky ja Neij kaitsja vaidlevad sel teemal tuliselt. Kohus kuulutab otsuse homme.

Kohus läheb laiali. Homme alustatakse kell 10 siinse aja järgi.

Eilne oli Pirate Bay Stockholmis käimas oleva kohtuprotsessi jaoks varupäevaks kavandatud. Kuna eelmisel nädalal jõuti graafikust isegi veidi ette ja samas asjaosalised tuvastasid, et kõiki kavandatud tunnistajaid pole vaja kuulata, polnud põhjust eile kokku tulla. Sedasi on äsja alanud teisipäevne istung kuues protsessipäev. Seegi käivitati alles pärastlõunat.

Täna oli kavas prokuröri kutsutud tunnistajaid kuulata. Tobias Anderssoni kuulamisest prokurör loobus, ent teda soovivad sootuks kaitsjad küsitleda. See kuulamine toimub neljapäeval. John Stenmarki kuulamine jääb sootuks ära.

Ifpi advokaat Peter Danowsky on vahepeal andnud kohtule üle kirjalikku materjali oma hagi toetuseks. Kuna kohtualustel pole olnud võimalust koos oma advokaatidega sellega tutvuda, kommenteerivad nad seda homme.

Tunnistajaks kutsuti IFPI juures juristina töötav Magnus Mårtensson, keda prokurör asus küsitlema.

Sarnaselt viienda kohtupäevaga täiendan sissekannet nii pea kui midagi huvitavat ilmneb.

Edit: Mårtensson on kogunud tõendmaterjali autoriõiguste alase materjali kohta. Ta kirjeldab kuidas on surfanud TPB saidil ja otsinud sealt teatavaid artiste ja laadinud sealt leitud torrente alla. Oma tegevuse on ta jäädvustanud ekraanipaukudeks.

Edit: Küsitluse võtab üle Fredrik Neij advokaat Nilsson. Ta rõhutas hakatuseks, et Mårtenssonil on juristi haridus ja küsis tema IT-oskuste kohta. Mårtensson kinnitas, et tal itiharidust ei ole. Nilsson küsis alla laadimise üksikasjade kohta rõhutamaks, et tunnistaja ehk pole torrent-tehnoloogiaga kursis.

Teiste süüaluste advokaadid jätkavad sama joont pidi ja katsuvad küsimärgi alla seada tõendite kogumise tehnilise pädevuse. Mårtenssoni arvutialased teadmised on märkimisväärselt piiratud.

Edit: Advokaat Peter Althinil õnnestub pigistada Mårtenssoni käest kinnitus, et tema kasutuses olev torrent-tarkvara Azureus ei pärine TPB veebisaidilt. Ta on selle alla laadinud tarkvaravalmistaja veebisaidilt. Lisaks õnnestub tal fikseerida, et TPB saidilt on ta leidnud ainult hüperlingi, millele klõpsates ta on jõudnud torrentfaili juurde, mis aga TPB serveris ei paikne. Sama viide olnuks ka Googlest leitav.Tunnistaja aga kinnitab, et pole tõendite kogumise käigus Google keskkonnast ühtegi otsingut teinud.

Konkreetsete näidete abil õnnistub Althinil fikseerida, et tõendiks pakutavad ekraanipaugud ei pruugi üldse olla TPBga seotud. Samuti fikseerib ta, et arvutid, millega Mårtensson Azureusiga ühenduses on, ei pruugi olla kunagi TPB keskkonda külastanudki ning et torrentide üleslaadimine ei pruugi olla TPB läbi aset leidnud.

Edit: Mårtenssoni kuulamine lõppeb. Ta jätis ennast üsna ebapädeva mulje, oli viletsalt ette valmistatud ja valdkonda ei jaganud. Kohus võtab lühikese pausi.

Edit: Kommentaari korras pausi ajal olgu öeldud, et kaitsjad suutsid kogu süüdistajate keskseima tõendmaterjali usaldusväärsuse kahtluse alla seada. Analoogia oleks Google vastu kohut käia juhul kui keegi Googlest leitud lingile klõpsates lastepornosaidile satub.

Edit: Istung jätkub. Tunnistama asub Anders Nilsson, kes töötab Antipiratbyrås. Seda enne on ta olnud 10 aastat politsei ja sel ajal osalenud muuhulgas ka autoriõigusasjade uurimistel.

Prokuröri küsimustele vastab ta, et TPB vastu on ta kogunud tõendeid Ameerika ja Rootsi filmide ning mängude kohta. Ta kirjeldab enda käsutuses olnud tarkvara ja jätab kohe alguses ennast tunduvalt kompetentsema mulje kui Mårtensson. Tema tarkvara salvestas suisa logifaile veebiliiklusest.

Edit: Prokurör küsitleb failijagamise üksikasjadest, ilmselt fikseerimaks et Nilsson on eelmise tunnistajaga võrreldes asja tehnilise küljega paremini kursis. Lõpetuseks väidab ta, et “TPB sisust” 93 TOP 100 nimekirjas olnud filmist aastal 2006 oli autorikaitsealaseid teoseid. Seda jättis ta targu mainimata, et ise filmid TPB serveris ei asu.

Kaebajate esindajad Peter Danowsky (Ifpi) ja Monique Wadsted (USA filmitööstus) esitavad mitte väga olulisi täpsustavaid küsimusi.

Edit: Kaitseadvokaadid asuvad küsitlema. Fredrik Neij advokaat fikseerib, et TPB on tehniliselt ja ülesehituselt teiste torrentsaitidega üsna sarnane. Ta haakub kinni TOP 100 nimekirjas leitud 93 autoriõigustega kaitstud teosega. Nilsson peab kinnitama, et väide põhineb ainult pealkirjade visuaalsele vaatlusele.

Teisedki kaitseadvokaadid rõhutavad, et pole fikseeritud, et TPB materjalist enamus oleks autoriõiguste alane. Nilsson kinnitab, et ei suuda dokumenteerida kaitstud materjali osakaalu kogu TPB’s. Kaitsjad vihjavad, et Nilsson on otsinud TPB keskonnas materjali valikuliselt ja sihipäraselt, mida tunnistaja ei vaidlusta.

Edit: Tunnistajalt küsitakse, kas konkreetne träkker on kindlasti TPB kaudu kätte saadud. Seda ta kinnitab vande alusel, kuid ei suuda konkreetset logifaili esitada, kuna ta olevat selle politseile edastanud. Fikseeritakse samuti, et kogu arvutisse alla laetav teos kindlasti ei pärine TPB kaudu kätte saadud IPdest.

Edit: Tänane istung lõppeb. Protsess jätkub homme kell 10 siinse aja järgi.

Pirate Bay kohtuistungi viies päev käivitus paarikümne minuti eest Peter Sunde kuulamisega. Hetkel küsitleb teda prokurör Håkan Roswall. Ta küsitleb pikalt ja laialt, kusjuures pole kerge aru saada, kuhu ta oma küsimustega sihib. Tweetchatis arvatakse, et tegemist on õngitsemisega.

Audiostriiming on siin.

Täiendan sissekannet kohe kui ilmneb midagi huvitavat.

Edit: Prokurör küsitleb endiselt Sundet. Tundub, et ta tahaks vihjata nagu Sunde roll TPB’s oleks midagi muud kui pressiesindaja oma. Teine võimalik seletus laiahaardelisele küsitlemisele võiks olla põhjendada väidet nagu saidi reklaamitulud oleksid motiiviks autoriõiguste rikkumisele. See ei tohiks eriti viljakas tee olla, kuna varem on kõik süüalused üheselt kinnitanud, et laias laastus kõik tulud on läinud kulude kateks ehk TPB mainimisväärset kasumit ei toota.

Edit: Küsitluses on prokurör käinud läbi ohtralt meilivahetust. Ühe meili puhul küsis ta terve rea üksikasjalikke küsimusi ja oli just järgmise meili poole pöördumas kui Sunde küsis: “Äkki soovib prokurör minult ka seda küsida, millisest projektist selles kirjas jutt oli?” 🙂

Edit: Prokuröri küsitlus lõppes kell 11, misjärel kohus võtis 15-minutilise vaheaja. Järgnevalt küsitlevad Sundet “kannatanute” advokaadid.

Edit: Vaheajal satus silma Christoffer Kullenbergi huvitav ingliskeelne sissekanne: On clustered organization and legalist overcodings.

Edit: Vaheaeg on läbi ja küsitlemise võtis üle Ifpi advokaat Peter Danowsky.

Edit: Kohtunik ja kaitseadvokaadid on äärmiselt ärritatud, et Danowsky poetab sisse tõendmaterjali, mida pole varem kohtule ja pooltele tutvustatud. Sedapuhku küsis ta Sundelt kommentaari ajaleheartikli kohta. Nüüd ootab kohus, et Sunde jõuab artikli läbi lugeda.

Edit: Advokaatide vahel oli ette teatamata materjali kohta terav repliigivahetus. Kohus taandus arutama kuidas edaspidi talitatakse.

Edit: Kohus kuulutab välja otsuse, et juhul kui ülekuulamistel soovitakse kasutada materjali, mida pole varem dokumentidesse kantud, tuleb need enne ülekuulamise algust kohtule ja pooltele edastada.

Edit: Peter Danowsky andis üle pataka artikleid, kuhu ta võib-olla tahab ülekuulamisel viidata. Kohus võtis välja uue vaheaja kuni kell 12.15 et süüalused ja kaitsjad saaksid materjaliga tutvuda.

Edit: Christian Engström kommenteerib üllatusmaterjaliga seonduvat: “Kaebajapool on korralikult ämbrisse astumas.”

Edit: Danowsky autoriõiguseid puudutavale küsimusele küsis Sunde vastu kas meil on siin poliitiline protsess, sest autoriõigused on poliitiline küsimus.

Edit: Danowsky viskab Sundele ette terve rea tema erinevates artiklites edastatud kommentaare. Siin kordub tuttav probleem, et meedia ei pruugi iga kord usutlustes edastada täpselt seda, mida usutletav ütleb, ammugi mitte mida ta mõtleb.

Kohtunik küsib kuidas osa artiklitest on ilmunud alles pärast süüdistuse edastamist, mille kohta ka Sunde nõrdimust avaldab.

Edit: Sunde rõhutab korduvalt, et Danowsky küsib poliitilisi küsimusi ja pöörab protsessi poliitiliseks. Dabrowsky loeb sissekandeid Sunde blogist. Sunde blogi pähe pakub ta samuti tsitaate, mida Sunde ei taha omaks võtta.

Edit: Failijagamine on Sunde arvates tähtis ja väärikas asi. Danowsky küsib seepeale kas TPB on konkureeriv jaotuskanal. Sunde vastab et bit torrent on tähtis alternatiivne jaotuskanal.

Küsimus: Mida Sa pead silmas sellega et TPB on tähtis.

Vastus: Ta võimaldab rahval olulist infot vahetada ja arendab sõnavabadust.

Küsimus: Ja autoriõiguste rikkumine…

Vastus: …võib kahjuks kõrvalnähtusena teinekord esineda

Edit: Sunde ütleb, et rahvas tahab enamasti jagada faile, mis on huvitavamad kui Hollywoody materjal.

USA filmitööstuse advokaat Monique Wadsted võtab küsitluse üle.

Edit: Wadstedt tegi lühidalt. Kohus võtab lõunapausi ja istung jätkub kell 14 (siinse aja järgi).

Edit: Lõunapaus läbi. Sundet küsitleb tema kaitsja. Sunde ütleb, et kasutajad meilivad saidile parandusettepanekuid ja seda teeb ka tema. Parandusettepanekuid tegevatel kasutajatel pole saidi üle vastutust ja sama vähe on Sundel enesel. Ka see asjaolu ei tee teda vastutavaks, et tunneb Neijt ja Svartholmi.

Sunde räägib sama juttu kui Neij eile, et kunagi sai tehtud uuring 1000 suvalisesdt torrentist, kusjuures leiti, et nendest enamus oli autoriõigustest vaba kraam. Võrreldes 1000 YouTube videoga tuvastati, et Tube’is oli rohkem autoriõiguste seisukohalt kahtlast materjali.

Edit: Sunde kuulamine on läbi ja järgnevalt kuulatakse Carl Lundströmit. Ta esitab kõigepealt ise lühikese avalduse, misjärel teda hakavad küsitlema prokurör, lobiadvokaadid ja kaitsjad.

Avalduses annab Lundström aru kuidas ta teiste süüalustega aastal 2004 tutavaks sai ja talle tutvustati TPB’t. Tal tekis huvi saada sait oma firma hostingusse.

Edit: Prokurör küsitleb Lundströmit. Ta tunneb huvi selle kohta, millisel ajal Lundström on saanud oma firma tegevjuhiks ja juhatuse liikmeks.

Küsimus: Olid Sa tugev firmajuht?

Vastus: Eks ma katsusin tegevusega kursis olla.

Küsimus: Olid ka?

Vastus: Olin küll

Käiakse läbi firma tegevusvaldkondi: peamiselt veebihosting.

Edit: Prokurör on huvitatud teadma kuidas Lundström TPB’st aru saab. Ta esitab ka küsimusi Fredrik Neijle makstud palga ja firma pakutud veebiühenduse hindade kohta.

Edit: Prokurör küsib, milline oli Lundströmi arvates TPB eesmärk. Ta vastab, et teda ei huvitanud saidi aateline eesmärk. Tema oli huvitatud sellest, et see saaks suureks ja suudaks talle ka majutuse eest tasuda.

Edit: Prokurör küsib meilidest, mis on käinud Lundströmi ja tema äriadvokaatide vahel TPB seaduslikuse asjus. Lundström ütleb, et talle soovitati saidiga ennast mitte seostada.

Edit: Prokurör küsib väga põhjalikult arvutite ostmise kohta. Arvuti soetamine oli mõeldud tema panuseks asutatavas firmas. Kui aga Lundströmit nõustati TPB’st eemal hoiduma, ei asutatud firmat Rootsis. Prokurör veab lagedale Lundströmi meile Argentiina ja Venemaale, kus ta kuulas maad võimalusest TPB sealsetes õigusruumides legaalselt asutada. Venemaalt ta vastust ei saanud. Argentiinas oleks saanud firma asutada.

Lundström rõhutab et peale majutamise pole tal TPB’ga seost.

Edit: Kui TPB Göteborgist Stockholmi kolis, paigutati raudvara PRQ juurde, mida omakorda Lundströmi firma majutas.

Edit: Prokuröri küsimusi kuuldes jääb sarnane mulje kui Sunde kuulamisel. Ilmselt küsib ta kõike võimalikku maast taevani eesmärgiga saada Lundström vastuolulistes avalduses vahele et ta saaks sellesse kinni haarata. Lundström katsub oma vastustega kõrvale hiilida ja sageli ta väga täpselt ei mäleta. Sunde vastused olid temaga võrreldes otsesemad ja kindlamad.

Kohtunik andis just märku, et pea võetakse lühikene vaheaeg.

Edit: Lundström rõhutab, et tema firmale Rix oli kasulik TPB’t majutada kas või sellepärast et nii arvestatava kliendi omamine on firmale turustamise argument.

Edit: Vaheaeg 15 minutit. Jätkub kl 15.30.

Edit: Vaheaeg läbi ja küsitluse võtab üle advokaat Danowsky. Ta küsib kuidas Lundström saidist ära ei öelnud saades juriidilise nõu, et see võib seadusevastane olla. Lundström vastab, et moraalne toetamine ja võib-olla mõni hea nõu pole ebaseaduslik kuid ta ettevaatuse mõttes ei saanud osaleda toona kavandatud firma asutamises.

Edit: Advokaat Wadsted võtab küsitluse üle ja pärib mida edu Lundström nägi koostöös TPB’ga. Lundström vastab, et ta lootis positiivset imagot uute IP-telefontoodete jms turustamisel pälvida.

Küsimus: Miks Sina kui soliidne 48-aastane ärimees oled ikka sellisest ebaseaduslikust tegevusest huvitatud?

Lundströmi advokaat sekub vahele: Täiesti asjatu küsimus! Lõhnab kilomeetride kaugusele Ära mitte mingil juhul vasta!

Ja nii jääbki.

Kaitseadvokaadid ei soovi Lundströmile küsimusi esitada, isegi tema oma mitte.

Kohtunik planeerib järgmise nädala kava. Prokurör on juba ühest tunnistajast loobunud ja nüüd kavatseb ta teisestki loobuda kuna tema saaks vaid kinnitada sellist, mida süüalused pole vaidlustanudki.

Edit: Erinevatest tunnistajatest loobumise ja nende kavas ümber tõstmise tulemusena jääb ilmselt esmaspäev vabaks ja protsess jätkub teisipäeval kell 14.

Side lõpp.

Pirate Bay  kohtuprotsessi neljas päev on käivitunud. Alguses selgus, et saalis istus eile ja tänagi Tobias Andersson, kelle prokurör on kutsunud tunnistajaks. Kuna Rootsi protsessireeglite järgi tunnistajad kohtusaalis viibida ei tohi, viskas kohtunik Anderssoni saalist välja. See muidugi ei takista tal kohtuistungit väljaspool saali kuulamast nagu seda minagi praegu kuulan.

Praegu on käimas Carl Lundströmi advokaadi Per E Samuelssoni avaettekanne. Täna on peale selle kavas süüdistavate kuulamine. Ta annab aru Lundströmi kui Pirate Bay toetaja äriseostest ja katsub sellega tõestada, et Lundström pole Pirate Bay igapäevase tegevusega seotud.

Täiendan sissekannet kui istung areneb.

Edit: Advokaat Samuelsson käib läbi terve hulga prokuröri süüdistusmatejalist (arve, meilivahetus jne) ja teeb sealjuures märkuseid, et nendel pole süüdistusega mingit pistmist vaid haakuvad normaalse äritegevusse.

Edit: Samuelsson sai oma ettekandega ühele poole kell 11 ja kohus võtis 15 minuti vaheaja. Seejärel hakab pihta süüdistatavate kuulamine, esimesena Fredrik Neij. Mina aga lahkun otsestriimingu juurest ja teen õhtul kokkuvõtte blogides ja Tweetchatis avaldatud materjali alusel.

Edit: Fredrik Neij rõhutas, et tema tegevus Pirate Bays piirdub tehnilise küljega, st saidi ja träkkeri ülalpidamisega. Kuna sealt käib läbi tuhandeid torrente päevas, pole tal mingit võimalustki nende sisuga kursis olla. Lisaks on träkker ja Pirate Bay kaks iseasja ja umbes 50 % träkitud torrentidest pärineb mujalt kui Pirate Bayst.

Vastates prokuröri ja vastaspoole advokaatide küsimustele jäi Neij kindlaks, et tema juuraküsimuste ja failide sisu monitoorimisega ei tegele vaid ainult tehniliste asjadega. Samuti ei teadvat ta midagi autoriõigustest. Ise olevat ta ainult autoriõigustest vabat materjali saidile üles laadinud.

Gottfrid Swartholm püüdis valgustada Pirate Bay ebahierarhilist struktuuri. Ta mainis muuhulgas, et kunagi nad võrdlesid 1000 juhuslikult valitud torrenti 1000 juhuslikult valitud videole YouTube’is ja tuvastasid, et YouTube’is oli rohkem autoriõigustega kaitstud materjali. Lobi advokaadid tundsid huvi, miks Pirate Bay saidil autoriõiguste üle kaebavaid mõnitatakse. Seepeale vastas Swartholm, et eks nendel kannatus katkes olles mitusada korda enne vastanud, et kaebajatel tasuks parem otse konkreetse kasutaja poole pöörduda.

Peter Sunde Kolmisoppi kord jõuab reede hommikul kätte. Prokurör omalt poolt on lubanud konkreetseid torrentfaile tõendiks esitada.

Sissekande koostamisel on kasutatud järgmisi blogisissekandeid (thanks, guys! 😉 ):

Rick Falkvinge, Ryan, Enigmax, Emma ja Christian Engström. Lisaks #spectrial sildiga tweete ning iseäranis Sofia ja matti_kolu reaalaegseid tweete.

Esmaspäeval alanud Pirate Bay kriminaalprotsessi kolmas päev möödus kähku. Kohus kuulis “kannatanute” ehk siis copyrightlobby ja süüaluste avasõnad vähem kui kolme tunniga. Lisaks arutati, mida tähendab prokuröripoolne süüdistuse “täpsustamine”.

Just praegu ei tea keegi kas prokurör on süüdistust modereerinud või sellest osaliselt loobunud. Päeva alguses muutis ta süüdistust nõnda, et kohtualustele süüks loetakse ainult kaasaaitamine autoriõiguste rikkumisele. Nüüd nõuavad kaitsjad, et kohus tunnistaks kostjad õigeks nendes kirjeldatud konkreetses tegudes, mis nende arvates käivad süüdistuse selle osa alla, millest prokurör loobus. Kohus kujundab selles oma seisukoha hiljem.

Filmi- muusika- ja mängutootjate lobi esindajate argumentides polnud midagi üllatavat ega isegi huvitavat. Eks nad enamasti püüdsid oma kahjutasunõudeid numbritega õigustada. Kohtunik päris “kannatanutelt” kas keegi nendest oleks huvitatud süüdistust selles osas üle võtma, millest prokurör loobus, st. juhul kui kohus süüdistuse selles osas kehtetuks kuulutab. Lobi esindajad vastasid, et nendel pole sellist huvi, suutvad oma kahjutasunõudeid kaitsta sõltumata kuriteo rubritseerimisest.

Kaitsjad rõhutasid oma vastustes, et Pirate Bays on kasutajate genereeritud materjali. Jaetavad failid asuvad kasutajate arvutites ja Pirate Bay pakub kõigest torrentide otsinguteenust. Teenuseosutajal pole teavet kas kasutajate failid on legaalsed või mitte. Carl Lundströmi advokaat viitas konkreetselt EL direktiivile 2000/31/EG, kus on otseselt kirjas, et e-infoteenuse haldaja vahendatava info sisu eest ei vastuta. Lisaks viitas ta Rootsi kohtupraktikale, mille kohaselt peab kuriteole kaasaaitajal olema otsene seos konkreetse kuriteo toimepanijaga. Seda Lundströmil tema arvates ei ole.

Kuna hommikupool läks kiiremini kui kavatsetud, otsustas kohtunik tänasse istungi kavatsetud lõunapausi ajal juba peatada. Neljas kohtupäev käivitub homme kel 10 siinse aja järgi Fredrik Neij ülekuulamisega.

Ingliskeelne tsät käib pidevalt Tweetchatis. Twitteris sildistatakse kohtuprotsessiga seonduvat tägiga #spectrial.


Tööalased teenused

RSS Mu värskeimad postitused

  • Tekkis viga, ilmselt see uudisevoog ei tööta. Proovi hiljem uuesti.

Rubriigid

Arhiiv

RSS Eestikeelsetes blogides

  • Tekkis viga, ilmselt see uudisevoog ei tööta. Proovi hiljem uuesti.

RSS Soome blogides

  • Tekkis viga, ilmselt see uudisevoog ei tööta. Proovi hiljem uuesti.

RSS Ingliskeelsetes blogides

  • Tekkis viga, ilmselt see uudisevoog ei tööta. Proovi hiljem uuesti.

RSS Saksakeelsetes blogides

  • Tekkis viga, ilmselt see uudisevoog ei tööta. Proovi hiljem uuesti.

RSS Skandinaavia blogides

  • Tekkis viga, ilmselt see uudisevoog ei tööta. Proovi hiljem uuesti.